Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ-2020 оны 8 сар

 • .

 • 2020-09-09

Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ-2020 оны 7 сар

 • .

 • 2020-08-10

 • 1

Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ-2020 оны 6 сар

 • .

 • 2020-07-08

Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ-2020 оны 5 сар

 • .

 • 2020-06-08

Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ-2020 оны 4 сар

 • .

 • 2020-05-08

Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ-2020 оны 3 сар

 • .

 • 2020-04-08

 • 2

БУЛГАН АЙМГИЙН 2020 ОНЫ I УЛИРЛЫН ТӨСВИЙН

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

 

      2020-04-07                                                                                                                                                                                    Булган

     2020 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар нийт орлого ба тусламжийн дүн 16,2 тэрбум төгрөг буюу 99,2 хувийн, нийт зарлага 13,8 тэрбум төгрөг буюу 75,7 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.

 1. Төсвийн орлого

      Нийт орлого ба тусламжийн дүн 16.2 тэрбум төгрөг буюу 99.2 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал нийт орлого ба тусламжийн дүн 2,1 тэрбум төгрөг буюу 14.9 хувиар өссөн бол урсгал орлого 0,2 хувиар буурсан байна. Нийт орлогоос аймгийн төсвийн орлого 6,7 тэрбум төгрөг буюу 104.0 хувийн, сумдын төсвийн орлого 9,5 тэрбум төгрөг буюу 96.0 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. Урсгал орлогын гүйцэтгэл 5.5 тэрбум төгрөг буюу 104,2 хувь байна.   

     Улсын төсвөөс санхүүгийн дэмжлэгээр 1 637.2 сая, орон нутгийн хөгжлийн сангийн шилжүүлгээр 245.6 сая төгрөг, тусгай зориулалтын шилжүүлгээр 8 754.3 сая төгрөг тус тус авсан байна. Нийт орлогын 66,0 хувийг тусламж санхүүжилтийн орлого, 30,0 хувийг татварын орлого, 4,0 хувийг татварын бус орлого эзэлж байна.

     Аймгийн дүнгээр авч үзвэл шууд бус орлого, бууны албан татвар, хүү торгуулийн орлого, түрээсийн орлого тасарсан бол бусад орлого биелсэн байна. Баян-Агт, Баяннуур, Бугат, Бүрэгхангай, Гурванбулаг, Дашинчилэн, Рашаант, Сайхан, Сэлэнгэ, Хутаг-Өндөр, Хишиг-Өндөр, Тэшиг сумын татварын орлогын төлөвлөгөө биелж Булган, Могод, Орхон, Хангал сумын татварын орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 74.3%-95,1% байна.

 1. Төсвийн зарлага

     Аймгийн төсвийн нийт зарлага 13764.7 сая төгрөг буюу 75,7 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. Үүнээс орон нутгийн төсвийн байгууллагуудын зардал 3654.4 сая төгрөг буюу 57.1 хувь, тусгай зориулалтын шилжүүлгийн байгууллагын зардал 10110,3 сая төгрөг буюу 85.8 хувь байна. Сумдад 1761.2 сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг, тусгай зориулалтын шилжүүлгийн байгууллагуудад 8754.3 сая төгрөгийн шилжүүлгийг тус тус олголоо.   

 1. Төсвийн өглөг, авлага

   Нийт өр 80,6 сая, нийт авлага 5,6 сая төгрөг байна. Сайдын багцаар авч үзвэл Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын байгууллагууд 10,9 сая, орон нутгийн байгууллагууд 6,8 сая, Эрүүл мэндийн сайдын байгууллагууд 62,4 сая төгрөгийн өртэй байна.

     Аймгийн төрийн сангаар үйлчлүүлэгч төсвийн байгууллагын 4423 ширхэг гүйлгээгээр 13,9 тэрбум төгрөгийн гүйлгээ хийсэн байна.

Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ-2020 оны 2 сар

 • .

 • 2020-03-09

 • 1

Аймгийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2020 оны 2 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээний танилцуулга

 

2020-03-07                                                                                                                                                                                        Булган

  

     2020 оны 2 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээгээр нийт орлого ба тусламжийн дүн 10,2 тэрбум төгрөг буюу 98,6 хувийн, нийт зарлага 8,8 тэрбум төгрөг буюу 74,1 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.

 1. Төсвийн орлого

     Нийт орлого ба тусламжийн дүн 10,2 тэрбум төгрөг буюу 98,6 хувийн гүйцэтгэлтэй, өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал нийт орлого ба тусламжийн дүн 0,9 тэрбум төгрөг буюу 9,7 хувиар өсч, урсгал орлого 0,7 тэрбум төгрөг буюу 17,3 хувиар буурсан дүнтэй байна. Нийт орлогоос аймгийн төсвийн орлого 4,4 тэрбум төгрөг буюу 105,0 хувийн, сумдын төсвийн орлого 5,8 тэрбум төгрөг буюу 94,3 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. Урсгал орлогын гүйцэтгэл 3,5 тэрбум төгрөг буюу 101,8 хувь байна.

   Улсын төсвөөс тусгай зориулалтын шилжүүлгээр 5387,4 сая, санхүүгийн дэмжлэгээр 1091,5 сая, орон нутгийн хөгжлийн сангийн шилжүүлгээр 163,6 сая, эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 30,1 сая төгрөгийг авсан байна. Орон нутгийн хөгжлийн санд 166,3 сая, ЭМД-ын сангаас 39.9 сая төгрөгийн санхүүжилт дутуу ирээд байна.

   Аймгийн дүнгээр авч үзвэл хувь хүний орлогын албан татвар, авто тээвэр өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, газрын төлбөр, улсын тэмдэгтийн хураамж, ой, ан амьтан, усны нөөц ашигласны орлого биелж, бусад орлого тасарсан байна.

 1. Төсвийн зарлага

      Аймгийн төсвийн нийт зарлага 8,786.3 сая төгрөг буюу 74,1 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. Сумдад 1201,2 сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг, тусгай зориулалтын шилжүүлгийн байгууллагуудад 5387,4 сая төгрөгийн шилжүүлгийг тус тус олгосон байна.

 1. Өр, авлага

     Нийт өр 83,2 сая, нийт авлага 9,8 сая төгрөг байна. Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал өр 21,8 сая, авлага 9,6 сая төгрөгөөр өсчээ. Нийт өрөөс цалин, НДШ-ийн өр 27,7 сая, тогтмол зардлын өр 13,6 сая, тээвэр шатахуун албан томилолтын өр 10,0 сая, эмийн өр 26,6 сая, хоолны өглөг 3,0 сая, бусад зардлын өр 2,3 сая төгрөг байна.

 

           Аймгийн төрийн сангаар үйлчлүүлэгч төсвийн байгууллагын 2760 ширхэг гүйлгээгээр 8,7 тэрбум төгрөгийн гүйлгээ хийсэн байна.

 

 

  АЙМГИЙН ЗДТГ-ЫН САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТЭС

Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 1 сар 2020 он

 • .

 • 2020-02-10

Аймгийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2020 оны 1 сарын

төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээний танилцуулга

 

2020-02-07                                                                                                                                                                                      Булган

  

       2020 оны 1 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээгээр нийт орлого ба тусламжийн дүн 4,9 тэрбум төгрөг буюу 94,8 хувийн, нийт зарлага 4,0 тэрбум төгрөг буюу 61,8 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.

 1. Төсвийн орлого

    Нийт орлого ба тусламжийн дүн 4,9 тэрбум төгрөг буюу 94,8 хувийн гүйцэтгэлтэй, өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал нийт орлого ба тусламжийн дүн 0,5 тэрбум төгрөг буюу 12,6 хувиар өсч, урсгал орлого 0,03 тэрбум төгрөг буюу 1,8 хувиар буурсан дүнтэй байна. Нийт орлогоос аймгийн төсвийн орлого 3,1 тэрбум төгрөг буюу 100,6 хувийн, сумдын төсвийн орлого 1,9 тэрбум төгрөг буюу 86,6 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. Урсгал орлогын гүйцэтгэл 1,7 тэрбум төгрөг буюу 95,6 хувь байна.

     Улсын төсвөөс тусгай зориулалтын шилжүүлгээр 2696,2 сая төгрөг, санхүүгийн дэмжлэгээр 545,7 сая төгрөгийг авсан байна. Орон нутгийн хөгжлийн санд 157,1 сая төгрөгийн санхүүжилт, ЭМД-ын сангаас 35.0 сая төгрөгийн санхүүжилт ирээгүй байна.

     Аймгийн дүнгээр авч үзвэл хувь хүний орлогын албан татвар, үл хөдлөх хөрөнгө, галт зэвсгийн албан татвар, улсын тэмдэгтийн хураамж, хог хаягдлын хураамж, газрын төлбөр, ой, ан амьтны нөөц ашигласны орлого, торгуулийн орлого биелж, ус рашааны нөөц ашигласны төлбөр, түрээсийн орлого тасарсан байна.

 1. Төсвийн зарлага

      Аймгийн төсвийн нийт зарлага 3,955.5 сая төгрөг буюу 61,8 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. Сумдад 602,6 сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг, тусгай зориулалтын шилжүүлгийн байгууллагуудад 2696,2 сая төгрөгийн шилжүүлгийг тус тус олгосон байна.

 1. Өр, авлага

     Нийт өр 46,2 сая, нийт авлага 5,9 сая төгрөг байна. Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал өр 25,0 сая, авлага 5,7 сая төгрөгөөр өсчээ. Нийт өрөөс цалин, НДШ-ийн өр 9,9 сая, тогтмол зардлын өр 12,6 сая, тээвэр шатахуун албан томилолтын өр 4,3 сая, эмийн өр 14,8 сая, хоолны өглөг 3,1 сая, бусад зардлын өр 1,5 сая төгрөг байна.

      Аймгийн төрийн сангаар үйлчлүүлэгч төсвийн байгууллагын 1198 ширхэг гүйлгээгээр 3,6 тэрбум төгрөгийн гүйлгээ хийсэн байна.

Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ-11сар

 • .

 • 2019-12-16

Аймгийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2019 оны 11 сарын

төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээний танилцуулга

 

       2019 оны 11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээгээр нийт орлого ба тусламжийн дүн 53,8 тэрбум төгрөг буюу 98,0 хувийн, нийт зарлага 51,1 тэрбум төгрөг буюу 86,4 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.

 1. Төсвийн орлого

     Нийт орлого ба тусламжийн дүн 53,8 тэрбум төгрөг буюу 98,0 хувийн гүйцэтгэлтэй, өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал нийт орлого ба тусламжийн дүн 2,6 хувь, урсгал орлого 1,2 хувиар тус тус өссөн дүнтэй байна. Нийт орлогоос аймгийн төсвийн орлого 22,4 тэрбум төгрөг буюу 100,9 хувийн, сумдын төсвийн орлого 31,5 тэрбум төгрөг буюу 96,0 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. Урсгал орлогын гүйцэтгэл 23,1 тэрбум төгрөг буюу 96,5 хувь байна.

    Улсын төсвөөс Орон нутгийн хөгжлийн сангийн шилжүүлгээр 2989,0 сая төгрөг, тусгай зориулалтын шилжүүлгээр 27120,1 сая төгрөг, санхүүгийн дэмжлэгээр 1247,0 сая төгрөгийг тусламжийн орлого хэлбэрээр авсан байна.

      Аймгийн дүнгээр авч үзвэл үл хөдлөх хөрөнгийн албан татвар, авто тээвэр өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны төлбөрийн орлого, газрын төлбөр, хувьцааны ногдол ашиг, торгуулийн орлого, төрийн болон орон нутгийн өмчид бүртгэлтэй хөрөнгө борлуулсны орлого биелж, бусад орлого тасарсан байна. Бугат, Бүрэгхангай, Дашинчилэн, Орхон, Рашаант, Сэлэнгэ, Хангал, Хишиг-Өндөр, Хутаг-Өндөр сумын татварын орлогын төлөвлөгөө биелж бусад сумын татварын орлогын төлөвлөгөө тасарсан байна.

 1. Төсвийн зарлага

     Аймгийн төсвийн нийт зарлага 51076,6 сая төгрөг буюу 86,4 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. Үүнээс орон нутгийн төсвийн байгууллагуудын зардал 19370,1 сая төгрөг буюу 78,3 хувь, тусгай зориулалтын шилжүүлгийн байгууллагын зардал 31706,5 сая төгрөг буюу 92,3 хувь байна. Сумдад 4558,9 сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг, тусгай зориулалтын шилжүүлгийн байгууллагуудад 27120,1 сая төгрөгийн шилжүүлэг, сумдын ОНХСанд 1165,2 сая төгрөгийн шилжүүлгийг тус тус олгосон байна.

      Аймгийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн гүйцэтгэл 1277,3 сая төгрөг буюу 82,4%, орон нутгийн  хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл 1187,9 сая төгрөг буюу 84,7%, Байгаль хамгаалах сангийн гүйцэтгэл 3693,9 сая төгрөг буюу 76,9% байна.

 1. Өр, авлага

    Нийт өр 142,9 сая, нийт авлага 7,5 сая төгрөг байна. Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал өр 306,2 сая төгрөгөөр буурч, авлага 5,8 сая төгрөгөөр өсчээ. Өмнөх сараас өр 23,3 сая, авлага 3,3 сая төгрөгөөр тус тус буурчээ. Нийт өрөөс цалин, НДШ-ийн өр 36,5 сая, тогтмол зардлын өр 45,4 сая, тээвэр шатахуун албан томилолтын өр 11,7 сая, эмийн өр 16,0 сая, бусад зардлын өглөг 33,3 сая төгрөг байна. Хөтөлбөрөөр /салбараар/ авч үзвэл Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын байгууллагууд 80,4 сая, орон нутгийн байгууллага 22,8 сая, эрүүл мэндийн сайдын байгууллагууд 39,8 сая төгрөгийн өртэй байна.

            Аймгийн төрийн сангаар үйлчлүүлэгч төсвийн байгууллагын 20344 ширхэг гүйлгээгээр 58,3 тэрбум төгрөгийн гүйлгээ хийсэн байна.

 

  АЙМГИЙН ЗДТГ-ЫН САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТЭС

Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ-10 сар 2019

 • .

 • 2019-11-06

 • 1

 

     2019 оны 10 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээгээр нийт орлого ба тусламжийн дүн 43,1 тэрбум төгрөг буюу 96,7 хувийн, нийт зарлага 40,4 тэрбум төгрөг буюу 84,5 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.

 1. Төсвийн орлого

Нийт орлого ба тусламжийн дүн 43,1 тэрбум төгрөг буюу 96,7 хувийн гүйцэтгэлтэй, өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал нийт орлого ба тусламжийн дүн 2,9 хувиар өсч, урсгал орлого 1,2 хувиар буурсан дүнтэй байна. Нийт орлогоос аймгийн төсвийн орлого 19,9 тэрбум төгрөг буюу 97,2 хувийн, сумдын төсвийн орлого 28,5 тэрбум төгрөг буюу 96,4 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. Урсгал орлогын гүйцэтгэл 20,0 тэрбум төгрөг буюу 98,9 хувь байна.

       Улсын төсвөөс Орон нутгийн хөгжлийн сангийн шилжүүлгээр 2705,4 сая төгрөг, тусгай зориулалтын шилжүүлгээр 24550,6 сая төгрөг, санхүүгийн дэмжлэгээр 1191,3 сая төгрөгийг тусламжийн орлого хэлбэрээр авсан байна.

       Аймгийн дүнгээр авч үзвэл үл хөдлөх хөрөнгийн албан татвар, авто тээвэр өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны төлбөрийн орлого, газрын төлбөр, ойн нөөц ашигласны төлбөр, хувьцааны ногдол ашиг, торгуулийн орлого, төрийн болон орон нутгийн өмчид бүртгэлтэй хөрөнгө борлуулсны орлого биелж, бусад орлого тасарсан байна. Бугат, Бүрэгхангай, Орхон, Рашаант, Сэлэнгэ, Тэшиг, Хангал, Хишиг-Өндөр, Хутаг-Өндөр сумын татварын орлогын төлөвлөгөө биелж бусад сумын татварын орлогын төлөвлөгөө тасарсан байна.

 1. Төсвийн зарлага

       Аймгийн төсвийн нийт зарлага 45782,6 сая төгрөг буюу 84,7 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. Үүнээс орон нутгийн төсвийн байгууллагуудын зардал 17727,8 сая төгрөг буюу 76,8 хувь, тусгай зориулалтын шилжүүлгийн байгууллагын зардал 28054,8 сая төгрөг буюу 90,6 хувь байна. Сумдад 4253,2 сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг, тусгай зориулалтын шилжүүлгийн байгууллагуудад 24550,6 сая төгрөгийн шилжүүлэг, сумдын ОНХСанд 978,8 сая төгрөгийн шилжүүлгийг хуваарийн дагуу тус тус олгосон байна.

Аймгийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн гүйцэтгэл 1135,3 сая төгрөг буюу 75,5%, орон нутгийн  хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл 1113,4 сая төгрөг буюу 79,4%, Байгаль хамгаалах сангийн гүйцэтгэл 3261,7 сая төгрөг буюу 77,0% байна.

 1. Өр, авлага

       Нийт өр 162,6 сая, нийт авлага 10,8 сая төгрөг байна. Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал өр 232,1 сая төгрөгөөр буурч, авлага 8,5 сая төгрөгөөр өссөн байна. Өмнөх сараас өр 24,9 сая төгрөг, авлага 3,0 сая төгрөгөөр тус тус буурчээ. Нийт өрөөс цалин, НДШ-ийн өр 54,6 сая, тогтмол зардлын өр 47,6 сая, тээвэр шатахуун албан томилолтын өр 15,6 сая, эмийн өр 13,0 сая, бусад зардлын өглөг 31,8 сая төгрөг байна. Хөтөлбөрөөр /салбараар/ авч үзвэл Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын байгууллагууд 80,8 сая, орон нутгийн байгууллага 42,4 сая, эрүүл мэндийн сайдын байгууллагууд 39,4 сая төгрөгийн өртэй байна.

Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ-9 сар 2019

 • .

 • 2019-10-10

Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ-8 сар 2019

 • .

 • 2019-09-10

Хуудас:  1   2   3   4   5  (нийт 56 мэдээ )

Булган 80-н жил