Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ-2021 оны 8 сар

 • .

 • 2021-09-09

Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ-2021 оны 7 сар

 • .

 • 2021-08-06

Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ-2021 оны 6 сар

 • .

 • 2021-07-08

Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ-2021 оны 5 сар

 • .

 • 2021-06-06

Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ-2021 оны 4 сар

 • .

 • 2021-05-07

Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ-2021 оны 2 сар

 • .

 • 2021-03-10

Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ-2021 оны 3 сар

 • .

 • 2021-04-08

Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ-2021 оны 1 сар

 • .

 • 2021-02-05

БУЛГАН АЙМГИЙН 2021 ОНЫ 1 САРЫН ТӨСВИЙН

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

 

          2021-02-05                                                                                                                                                                          Булган

          2021 оны 1 сарын байдлаар нийт орлого ба тусламжийн дүн 4,7 тэрбум төгрөг буюу 89,7 хувийн, нийт зарлага 3,7 тэрбум төгрөг буюу 56,4 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.

 1. Төсвийн орлого

       Нийт орлого ба тусламжийн дүн 4.7 тэрбум төгрөг буюу 89.7 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал нийт орлого ба тусламжийн дүн 0.3 тэрбум төгрөг буюу 5.4 хувиар, урсгал орлого 0,1 тэрбум төгрөгөөр буюу 8,6 хувиар тус тус буурсан байна. Нийт орлогоос аймгийн төсвийн нийт орлого ба тусламжийн дүн 1,8 тэрбум төгрөг буюу 90.8 хувийн, сумдын төсвийн нийт орлого ба тусламжийн дүн 2.9 тэрбум төгрөг буюу 89.0 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. Урсгал орлогын гүйцэтгэл 1,6 тэрбум төгрөг буюу 76,1 хувь байна.   

Улсын төсвөөс санхүүгийн дэмжлэгээр 365.9 сая, тусгай зориулалтын шилжүүлгээр 2,754.8 сая төгрөг тус тус авсан байна.

Нийт орлогын 66,8 хувийг тусламж санхүүжилтийн орлого, 28,8 хувийг татварын орлого, 4,4 хувийг татварын бус орлого эзэлж байна.

Аймгийн дүнгээр авч үзвэл хувь хүний орлогын албан татвар, хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж, газрын төлбөр, ой ус рашааны нөөц ашигласны төлбөр, түрээсийн орлого тасарч бусад орлого биелсэн байна. Орхон, Рашаант, Сэлэнгэ, Хишиг-Өндөр, Хутаг-Өндөр сум, Хялганат тосгоны татварын орлогын төлөвлөгөө биелж бусад сумын орлогын төлөвлөгөө тасарсан байна.

 1. Төсвийн зарлага

      Аймгийн төсвийн нийт зарлага 3,693.0 сая төгрөг буюу 56,4 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. Үүнээс орон нутгийн төсвийн байгууллагуудын зардал 813,6 сая төгрөг буюу 80.9 хувь, тусгай зориулалтын шилжүүлгийн байгууллагын зардал 2,879.4 сая төгрөг буюу 73.6 хувь байна. Сумдад 675.9 сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг, тусгай зориулалтын шилжүүлгийн байгууллагуудад 2,754.8 сая төгрөгийн шилжүүлгийг тус тус олголоо.  

            Аймгийн Авто замын сангийн гүйцэтгэл 796,5 мянган төгрөг буюу 53,1%, Байгаль хамгаалах сангийн гүйцэтгэл 291,6 мянган төгрөг буюу 22,5% байна.

 1. 3. Төсвийн өглөг, авлага

      Нийт өр 6,7 сая төгрөг байна. БСШУС-ын сайдын багцын байгууллага 3,4 сая, орон нутгийн байгууллага 2,0 сая, Эрүүл мэндийн сайдын багцын байгууллага 2,5 сая төгрөгийн өртэй гарсан байна.

 

      Аймаг, сумын төрийн сангаар үйлчлүүлэгч төсвийн байгууллагын 950 ширхэг гүйлгээгээр 3,9 тэрбум төгрөгийн гүйлгээ хийсэн байна.

 

  АЙМГИЙН ЗДТГ-ЫН САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТЭС

Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ-2020 оны 11 сар

 • .

 • 2020-12-07

Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ-2020 оны 10 сар

 • .

 • 2020-11-09

Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ-2020 оны 9 сар

 • .

 • 2020-10-26

Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ-2020 оны 8 сар

 • .

 • 2020-09-09

Хуудас:  1   2   3   4   5  (нийт 55 мэдээ )

Булган 80-н жил