Мэдээ

“Аймгийн Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт 2021-2022 оны хэлэлцээр”-ийг байгууллаа

Аймгийн Засаг дарга , Ажил олгогч эздийн холбоо, Үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны дарга нар Монгол Улсын ҮЭ-үүдийн эрхийн тухай хуулийн 5-р зүйлийн 1.3, “Хөдөлмөрийн тухай хууль”-ийн 19, 20 дугаар зүйл, аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны “Шинэ хөгжлийн зам” хөтөлбөрийн 1.5.1 дахь заалтыг тус тус үндэслэн улсын хэмжээнд мөрдөх хүн амын нийгмийн хамгааллын болон иргэний хөдөлмөрлөх эрх, түүнтэй холбогдсон хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах хүрээнд дагаж үүссэн хөдөлмөрийн харилцааны нийтлэг асуудлаар “Аймгийн Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт 2021-2022 оны хэлэлцээр”-ийг байгуулж байна.
Хэлэлцээрт хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх, ажлын байрыг хадгалах, хөдөлмөрийн харилцааны асуудал, нийгмийн халамж, хамгааллын асуудал, нийгмийн түншлэлийг хөгжүүлэх асуудал, хэлэлцээрийг мөрдөх, хэрэгжүүлэх асуудал гэсэн үндсэн 5 зорилтын хүрээнд арга хэмжээнүүд хэрэгжүүлэхээр тусгагдсан байна.
2019-2020 онд Хөдөлмөр нийгмийн зөвшлийн гурван талт аймгийн хэлэлцээрийг 4 зорилтын хүрээнд 26 арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөн ажилласан. 2020 оны жилийн эцсийн байдлаар гэрээ 91.9 хувьтай хэрэгжлээ.

Булган 80-н жил