Засаг даргын Тамгын газар

Нийгмийн бодлогын хэлтэс

  • .

  • 2020-05-07

  • 1

Овог нэр

Албан тушаал

Гар утас

Е-mail

1

Б.Эрдэнэбаатар

Хэлтсийн дарга

99349008

70343445

erka_ba@yahoo.com

2

М.Батчимэг

Нийгмийн халамж, нийгмийн  бүлэг, хариуцсан  ахлах мэргэжилтэн

99798949

70343445

bujeji0508@gmail.com

3

 

Соёл, спортын бодлого зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн

 

70343445

 

4

Д.Нямдэлгэр

Эрүүл мэндийн бодлого зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн

96196454

70343445

bulgannbh@gmail.com

5

Б.Оюунбилэг

Боловсролын бодлого, зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн

99794909

70343445

b_oyunaa999@yahoo.com

Хуудас:  1  (нийт 1 мэдээ )

Булган 80-н жил