Бүртгэл

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ХЭЛБЭРҮҮД

Хувьцаат компани
Хязгаарлагдмал хариуцлагатай  компани
Төрийн өмчийн хувьцаат компани
Төрийн өмчит ААТУГазар
Банк бус санхүүгийн байгууллага ХХК
Банк
Даатгал
Аудит
Гадаадын хөрөнгө оруулалтын ХХК
Бүх гишүүн нь бүрэн хариуцлагатай нөхөрлөл
Зарим гишүүн нь бүрэн хариуцлагатай нөхөрлөл
Хоршоо
Хадгаламж зээлийн хоршоо
Дундын хоршоо
Төрийн байгууллага, албан газар,
Улсын төсөв түйлдвэрийн газар
Нийгэмд үйлчилдэг төрийн бус байгууллага
Гишүүдэд үйлчилдэг төрийн бус байгууллага
Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл
Үйлдвэрийн эвлэлийн байгууллага
Шашны байгууллага
Сан
Төлөөлөгчийн газар
Салбар
Орон нутгийн өмчит хувьцаат компани

Булган 80-н жил