Төрийн үйлчилгээ

ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭГ ХАЯЖ ҮРЭГДҮҮЛСЭН ТОХИОЛДОЛД НӨХӨЖ АВАХ ТАЛААР

Төрөл: Гэрчилгээ нөхөж авах

Гэрчилгээ нөхөж авах этгээд: Монгол улсын иргэн, төрийн байгууллага, аж ахуйн нэгж байгууллага, гадаадын иргэн

Бүрдүүлэх баримт бичиг:

  1. Иргэний өргөдөл / Өргөдөлд газрын байршил, талбайн хэмжээ, холбоо барих утас зэргийг заавал тусгана./
  2. Амины хашааны зориулалтаар хүсэлт гаргах бол хорооны Засаг даргаас тодорхойлолт авах
  3. Газрын кадастрын зураг / эх хувь /
  4. Газрын төлбөрийн тооцооны баримтын хуулбар / тооцоо нийлсэн акт /
  5. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
  6. Өдөр тутмын сонинд газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний дугаарыг зарлуулсан бичиг, сонины “ Хүчингүй болгов ” гэсэн хэсгийн хамт
  7. “ Банк, хадгаламж зээлийн хоршооны төлбөр барагдуулах алба “ болон аймаг сумын нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй банз санхүүгийн байгууллагаас барьцаанд байхгүй тухай лавлагаа

Шийдвэрлэх хугацаа: 30 хоногийн дотор

Хураамж: Гэрчилгээний үнэ 3000*1,5/5000*1,5/5000*1,5/10000*1,5 төгрөг /иргэн/

Кадастрын зургийн үнэ 2500 төгрөг

Банкны нэр: Төрийн сан банк

Байгууллагын нэр: Булган аймгийн ГХБХБГ

Дансны дугаар: 100040029002

Булган 80-н жил