Төрийн үйлчилгээ

ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ТАЛААР

Төлбөр төлөх этгээд: иргэн, төрийн байгууллага, аж ахуйн нэгж байгууллага

Хураамж: Байршил, газрын хэмжээг харгалзан харилцан адилгүй байна.

Газрын төлбөр төлөхөд шаардлагатай мэдээлэл : Газар эзэмших, ашиглах гэрээнд заасны дагуу газрын төлбөрөө төлнө. Регистрийн дугаар, хаяг байршил, газрын зориулалтыг тодорхой бичнэ. Худалдаа үйлчтлгээний зориулалтаар газар эзэмшигч, ашиглагч нар иргэн, аж ахуйн нэр байгууллага оноосон нэрийг бүтнээр бичих,

Банкны нэр: Төрийн сан

Байгууллагын нэр: БУ.

Дансны дугаар: 100040000943

Булган 80-н жил