Авлигын эсрэг үйл ажилгаа

АТГ-ын 2019 оны зөвлөмжийн биелэлт

  • .

  • 2019-11-01

Зөвлөмжийн хэрэгжилт 2019 хагас жил

  • .

  • 2019-11-01

Авлигатай тэмцэх, шударга ёс, ил тод байдлыг хангах 2016 оны үйл ажиллагааны тайлан

  • .

  • 2017-03-06

  • 1

Авлигатай тэмцэх, шударга ёс, ил тод байдлыг хангах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг тайлагнаж, хугацаанд нь хүргүүллээ.

Хуудас:  1  (нийт 3 мэдээ )

Булган 80-н жил