Авлигын эсрэг үйл ажилгаа

БУЛГАН АЙМГИЙН 2021 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

  • .

  • 2021-04-21

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРААС ИРҮҮЛСЭН ЗӨВЛӨМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГУУЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

  • .

  • 2019-11-01

  • 2

Авлигатай тэмцэх, шударга ёс, ил тод байдлыг хангах 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

  • .

  • 2017-03-06

Авлигатай тэмцэх, шударга ёс, ил тод байдлыг хангах 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг Тамгын газрын даргаар батлуулан хэрэгжилтийг зохион байгуулж, хуулийн хугацаанд тайлагнасан. 

Хуудас:  1  (нийт 3 мэдээ )

Булган 80-н жил