2021 оны хөрөнгө оруулалтын 3 дугаар улирлын гүйцэтгэл

 • .

 • 2021-10-08

Булган аймгийн ИТХ-ын 2021 оны 7 дугаар сарын 26-ны өдрийн 04-р хуралдааны тогтоолоор 2021 оны төсөвт өөрчлөлт оруулж орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын хөрөнгөөр 6 төсөл, арга хэмжээг 510.0 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 4 төсөл, арга хэмжээнд 383.7 сая, авто замын сангийн хөрөнгөөр 7 төсөл, арга хэмжээг 325.5 төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 3 төсөл, арга хэмжээнд 85.0 сая, аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 16 төсөл, арга хэмжээг 2372.1 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 12 төсөл, арга хэмжээнд 968.0 сая, аймгийн байгаль хамгаалах сангийн хөрөнгөөр 34 төсөл, арга хэмжээг 4271.9 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 27 төсөл, арга хэмжээнд 1978.2 сая төгрөгийн гүйцэтгэл тус тус гарсан байна.

Монгол улсын 2021 оны Төсвийн тухай хуулийн улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалтад батлагдсан эрх шилжиж ирсэн 12 төсөл, арга хэмжээний 4692.0 сая төгрөгөөс 8 төсөл, арга хэмжээнд 1644.2 сая төгрөгийн гүйцэтгэл гарсан байна.

2021 оны хөрөнгө оруулалтын 2 дугаар улирлын гүйцэтгэл

 • .

 • 2021-06-22

Булган аймгийн ИТХ-ын 09-р хуралдааны тогтоолоор 2021 онд хэрэгжүүлэх орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын хөрөнгөөр 1 төсөл, арга хэмжээг 185.0 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас гүйцэтгэл гараагүй, авто замын сангийн хөрөнгөөр 7 төсөл, арга хэмжээг 325.5 төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 2 төсөл, арга хэмжээнд 39.8 сая, аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 16 төсөл, арга хэмжээг 2243.7 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 8 төсөл, арга хэмжээнд 390.0 сая, аймгийн байгаль хамгаалах сангийн хөрөнгөөр 34 төсөл, арга хэмжээг 4271.9 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 18 төсөл, арга хэмжээнд 866.0 сая төгрөгийн гүйцэтгэл тус тус гарсан байна.

Монгол улсын 2021 оны Төсвийн тухай хуулийн улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалтад батлагдсан эрх шилжиж ирсэн 9 төсөл, арга хэмжээний 3593.0 сая төгрөгөөс 2 төсөл, арга хэмжээнд 191.4 сая төгрөгийн гүйцэтгэл гарсан байна.

2021 оны хөрөнгө оруулалтын 1 дүгээр улирлын гүйцэтгэл

 • .

 • 2021-04-05

Булган аймгийн ИТХ-ын 09-р хуралдааны тогтоолоор 2021 онд хэрэгжүүлэх орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын хөрөнгөөр 1 төсөл, арга хэмжээг 185.0 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас гүйцэтгэл гараагүй, авто замын сангийн хөрөнгөөр 7 төсөл, арга хэмжээг 325.5 төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 1 төсөл, арга хэмжээнд 2.9 сая, аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 16 төсөл, арга хэмжээг 2243.7 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 5 төсөл, арга хэмжээнд 189.1 сая, аймгийн байгаль хамгаалах сангийн хөрөнгөөр 34 төсөл, арга хэмжээг 4271.9 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 7 төсөл, арга хэмжээнд 240.9 сая төгрөгийн гүйцэтгэл тус тус гарсан байна.

Монгол улсын 2021 оны Төсвийн тухай хуулийн улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалтад батлагдсан эрх шилжиж ирсэн 9 төсөл, арга хэмжээнд 3593.0 сая төгрөгөөс 1 төсөл, арга хэмжээнд 158.4 сая төгрөгийн гүйцэтгэл гарсан байна.

2020 оны хөрөнгө оруулалтын 4 дүгээр улирлын гүйцэтгэл

 • .

 • 2021-01-04

 • 1

Булган аймгийн ИТХ-ын 15-р хуралдааны тогтоолоор 2020 онд хэрэгжүүлэх орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын хөрөнгөөр 5 төсөл, арга хэмжээг 637.8 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 5 төсөл, арга хэмжээнд 636.5 сая, авто замын сангийн хөрөнгөөр 7 төсөл, арга хэмжээг 325.5 төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 6 төсөл, арга хэмжээнд 237.2 сая, аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 15 төсөл, арга хэмжээг 1878.5 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 15 төсөл, арга хэмжээнд 1609.0 сая, аймгийн байгаль хамгаалах сангийн хөрөнгөөр 61 төсөл, арга хэмжээг 4882.9 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 60 төсөл, арга хэмжээнд 4593.0 сая төгрөгийн гүйцэтгэл тус тус гарсан байна.

Монгол улсын 2020 оны Төсвийн тухай хуулийн улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалтад батлагдсан эрх шилжиж ирсэн 27 төсөл арга хэмжээнд 6663.7 сая төгрөгөөс 27 төсөл, арга хэмжээнд 6116.0 сая төгрөгийн гүйцэтгэл гарсан байна.

Хөрөнгө оруулалтын 3 дугаар улирлын гүйцэтгэл

 • .

 • 2020-09-30

Булган аймгийн ИТХ-ын 15-р хуралдааны тогтоолоор 2020 онд хэрэгжүүлэх орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын хөрөнгөөр 5 төсөл, арга хэмжээг 637.8 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 4 төсөл, арга хэмжээнд 565.0 сая, авто замын сангийн хөрөнгөөр 7 төсөл, арга хэмжээг 365.0 төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 4 төсөл, арга хэмжээнд 145.4 сая, аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 15 төсөл, арга хэмжээг 1878.5 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 14 төсөл, арга хэмжээнд 963.4 сая, аймгийн байгаль хамгаалах сангийн хөрөнгөөр 61 төсөл, арга хэмжээг 4882.9 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 48 төсөл, арга хэмжээнд 3030.6 сая төгрөгийн гүйцэтгэл тус тус гарсан байна.

Монгол улсын 2020 оны Төсвийн тухай хуулийн улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалтад батлагдсан эрх шилжиж ирсэн 23 төсөл арга хэмжээнд 7115.5 сая төгрөгөөс 18 төсөл, арга хэмжээнд 2361.9 сая төгрөгийн гүйцэтгэл гарсан байна.

Хөрөнгө оруулалтын 2 дугаар улирлын гүйцэтгэл

 • .

 • 2020-07-02

 • 1

Булган аймгийн ИТХ-ын 14-р хуралдааны тогтоолоор 2020 онд хэрэгжүүлэх орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын хөрөнгөөр 4 төсөл, арга хэмжээг 622.4 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 2 төсөл, арга хэмжээнд 459.9 сая, авто замын сангийн хөрөнгөөр 7 төсөл, арга хэмжээг 325.5 төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 3 төсөл, арга хэмжээнд 85.3 сая, аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 15 төсөл, арга хэмжээг 1995.0 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 10 төсөл, арга хэмжээнд 576.1 сая, аймгийн байгаль хамгаалах сангийн хөрөнгөөр 62 төсөл, арга хэмжээг 5462.8 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 30 төсөл, арга хэмжээнд 1301.8 сая төгрөгийн гүйцэтгэл тус тус гарсан байна.

Монгол улсын 2020 оны Төсвийн тухай хуулийн улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалтад батлагдсан эрх шилжиж ирсэн 23 төсөл арга хэмжээн 7115.5 сая төгрөгөөс 4 төсөл, арга хэмжээнд 1570.8 сая төгрөгийн гүйцэтгэл гарсан байна.

2020 оны хөрөнгө оруулалтын 1 дүгээр улирлын гүйцэтгэл

 • .

 • 2020-04-06

 • 2

Булган аймгийн ИТХ-ын 14-р хуралдааны тогтоолоор 2020 онд хэрэгжүүлэх орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын хөрөнгөөр 4 төсөл, арга хэмжээг 622.4 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 2 төсөл, арга хэмжээнд 267.8 сая, авто замын сангийн хөрөнгөөр 7 төсөл, арга хэмжээг 325.5 төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 1 төсөл, арга хэмжээнд 2.9 сая, аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 15 төсөл, арга хэмжээг 1995.0 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 3 төсөл, арга хэмжээнд 140.5 сая, аймгийн байгаль хамгаалах сангийн хөрөнгөөр 62 төсөл, арга хэмжээг 5462.8 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 5 төсөл, арга хэмжээнд 30.8 сая төгрөгийн гүйцэтгэл тус тус гарсан байна.

Монгол улсын 2020 оны Төсвийн тухай хуулийн улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалтад батлагдсан эрх шилжиж ирсэн 23 төсөл арга хэмжээн 7115.5 сая төгрөгөөс 2 төсөл, арга хэмжээнд 1296.1 сая төгрөгийн гүйцэтгэл гарсан байна.

Хөрөнгө оруулалтын 4 дүгээр улирлын гүйцэтгэл

 • .

 • 2020-01-02

 • 3

Булган аймгийн ИТХ-ын 13-р хуралдааны тогтоолоор 2019 онд хэрэгжүүлэх орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын хөрөнгөөр 28 төсөл, арга хэмжээг 1402.4 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 28 төсөл, арга хэмжээнд 1102.2 сая, авто замын сангийн хөрөнгөөр 5 төсөл, арга хэмжээг 342.0 төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 4 төсөл, арга хэмжээнд 245.0 сая, аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 14 төсөл, арга хэмжээг 1842.0 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 14 төсөл, арга хэмжээнд 1772.5 сая, аймгийн байгаль хамгаалах сангийн хөрөнгөөр 73 төсөл, арга хэмжээг 5406.7 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 69 төсөл, арга хэмжээнд 4575.0 сая төгрөгийн гүйцэтгэл тус тус гарсан байна.

Монгол улсын 2019 оны төсвийн тухай хуулийн улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалтад батлагдсан эрх шилжиж ирсэн 12 төсөл арга хэмжээнд 6115.3 сая төгрөгийн гүйцэтгэл гарсан байна.

Хөрөнгө оруулалтын 3 дугаар улирлын гүйцэтгэл

 • .

 • 2019-10-08

 • 2

Булган аймгийн ИТХ-ын 13-р хуралдааны тогтоолоор 2019 онд хэрэгжүүлэх орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын хөрөнгөөр 28 төсөл, арга хэмжээг 1278.3 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 24 төсөл, арга хэмжээнд 1113.4 сая, авто замын сангийн хөрөнгөөр 5 төсөл, арга хэмжээг 342.0 төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 4 төсөл, арга хэмжээнд 163.0 сая, аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 14 төсөл, арга хэмжээг 1842.0 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 8 төсөл, арга хэмжээнд 1030.4 сая, аймгийн байгаль хамгаалах сангийн хөрөнгөөр 73 төсөл, арга хэмжээг 5406.7 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 53 төсөл, арга хэмжээнд 2431.1 сая төгрөгийн гүйцэтгэл тус тус гарсан байна.

Монгол улсын 2019 оны төсвийн тухай хуулийн улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалтад батлагдсан эрх шилжиж ирсэн 8 төсөл арга хэмжээнд 1398.2 сая төгрөгийн гүйцэтгэл гарсан байна.

Хөрөнгө оруулалтын 8 дугаар сарын гүйцэтгэл

 • .

 • 2019-08-22

 • 1

Булган аймагт 2019 онд хэрэгжүүлэх орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын хөрөнгөөр 38 төсөл, арга хэмжээг 1213.5 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 36 төсөл, арга хэмжээнд 990.0 сая, авто замын сангийн хөрөнгөөр 5 төсөл, арга хэмжээг 312.0 төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 4 төсөл, арга хэмжээнд 75.9 сая, аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 12 төсөл, арга хэмжээг 1775.2 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 6 төсөл, арга хэмжээнд 574.9 сая, аймгийн байгаль хамгаалах сангийн хөрөнгөөр 63 төсөл, арга хэмжээг 5406.7 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 41 төсөл, арга хэмжээнд 1305.2 сая төгрөгийн гүйцэтгэл тус тус гарсан байна.

Монгол улсын 2019 оны төсвийн тухай хуулийн улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалтад батлагдсан эрх шилжиж ирсэн 5 төсөл арга хэмжээнд 998.8 сая төгрөгийн гүйцэтгэл гарсан байна.

Хөрөнгө оруулалтын 5 дугаар сарын гүйцэтгэл

 • .

 • 2019-06-04

 • 1

Хөрөнгө оруулалтын 1-р улирлын гүйцэтгэл

 • .

 • 2018-04-03

Хуудас:  1   2  (нийт 16 мэдээ )

Булган 80-н жил