• Төрийн албаны салбар зөвлөл

  • -

  • Сул орон тооны зар

Хуудас:  1  ( 5 мэдээ )

БУЛГАН АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН СУЛ ОРОН ТОО БОЛОН АЖЛЫН БАЙРАНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

2015-11-19 01:31:03

дэлгэрэнгүй

БУЛГАН АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ДЭС ТҮШМЭЛИЙН АНГИЛЛЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТООНД ИРГЭДИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТӨРИЙН АЛБАНЫ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ТУХАЙ

2015-11-19 01:29:51

дэлгэрэнгүй

Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дэргэдэх ЭХМК-ын мэргэжлийн эмч нарыг сонгон шалгаруулах тухай

2015-09-29 11:26:55

дэлгэрэнгүй

Төрийн жинхэнэ албаны сул орон тоог нөөцөөс нөхөх зар

2015-04-27 15:22:41

дэлгэрэнгүй

БУЛГАН  АЙМГИЙН  НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН
ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ
СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ  ТУХАЙ

 

                                         Нэг. СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ЗАР


Булган  аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлөөс ирүүлсэн тус аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ албан тушаалын  сул орон тоог нөхөх захиалгыг Төрийн албаны зөвлөлөөс  нийтэд зарлаж байна.

Зарлагдаж буй сул орон тоонд Төрийн холбогдох бусад байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагчид болон төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцөд бүртгэлтэй, тухайн албан тушаалд тавигдах боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага, ур чадвар болон тусгай шаардлагыг хангасан, энэ албан тушаалд ажиллахыг хүссэн Монгол Улсын иргэн  санал хүсэлтээ гаргаж болно.
 
                                             Хоёр. БҮРТГЭЛИЙН ХУГАЦАА


Зарлагдсан төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоонд ажиллахыг хүссэн иргэд тус аймгийн Засаг даргын Тамгын газар дээр 2015 оны 05  дугаар сарын 05-ны  өдөр   10.00-17.00  цагийн хооронд өөрийн биеэр ирж бүртгүүлнэ.
Иргэд бүртгүүлэхдээ өөрийн боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага, ур чадвар, тусгай шаардлагын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг үнэн зөв, товчилсон нэр, томьёо хэрэглэхгүй мэдээлэх шаардлагатай. Мөн холбоо барих утасны дугаар, гэрийн хаяг, е-майл хаяг зэргийг тодорхой дурдана.


                                  Гурав. БҮРТГҮҮЛЭХ ИРГЭДЭД ТАВИХ ШААРДЛАГА

  1. Бүртгүүлэх иргэн Төрийн албаны зөвлөлийн www.csc.gov.mn  гэсэн цахим хаягт байгаа “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-тай танилцсан байна.
  2. Бүртгүүлэгч хуурамч баримт материал бүрдүүлэхгүй, худал мэдүүлэхгүй байх үүрэг хүлээнэ.
  3. Бүртгүүлэх иргэн дараахь бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.

-          Тухайн албан тушаалд ажиллахыг хүссэн өргөдөл /Иргэн ажилд орохыг хүссэн өргөдөлдөө төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтыг хэдэн оны хэдэн сард хаана, ямар байгууллага, ажлын байранд өгч тэнцсэн тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг бичнэ/

-          Төрийн албан хаагчийн анкет  (Төрийн албан хаагчийн анкетыг  маягт N1-ийн дагуу бүрэн бөглөсөн байх);

-          Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/-ийн эхийг нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарын хамт;

-          Мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсан бол гэрчлэх баримт бичгийн  эх хувийг  хуулбарын хамт;

-          Иргэний үнэмлэхний эх, хуулбарын хамт;

-           “4 х 6”-гийн  хэмжээний  цээж зураг 2  хувь;

-           Ажилласан хугацаа болон ажил эрхлэлтийг  гэрчлэх баримт /Нийгмийн даатгал,  хөдөлмөрийн дэвтэр/-ийн эх хувийг  хуулбарын хамт;

Жич:  “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-ын 4.1-д зааснаар мэргэшлийн шалгалт өгч тэнцсэн иргэний нөөцийн бүртгэл 2 жилийн хугацаанд хүчинтэй байна.
 

 

БУЛГАН АЙМГИЙН ÍÓÒÃÈÉÍ ÇÀÕÈÐÃÀÀÍÛ ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÛÍ ÑÓË ÎÐÎÍ ÒÎÎ БОЛОН
АЖЛЫН БАЙРАНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
                         
д/д Зàõèàëãà ºãñºí
áàéãóóëëàãà
Нýãæèéí
íýð
àæëûí áàéðíû àæëûí áàéðàíä òàâèãäàõ øààðäëàãà
íýð Хàðèóöñàí
àñóóäàë
àíãèëàë çýðýãëýë îðîí òîî Бîëîâñðîë Мýðãýæèë Мэргэшил Тóðøëàãà Уð ÷àäâàð Тóñãàé
øààðäëàãà
ДЭС ТҮШМЭЛ
1 Аймгийн ИТХ Ажлын алба  Мэргэжилтэн  Мэдээ, мэдээлэл, олон нийттэй харилцах асуудал, Аймгийн ИТХ-ын үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангаж, ИТХ-ын шийдвэр, түүний хэрэгжилтийн явц, биелэлтийг мэдээлэх, шийдвэрийн төсөл боловсруулахад иргэдийн оролцоог хангах ажлыг зохион байгуулах  ТЗ-5 1 Бакалавр буюу түүнээс дээш  Сэтгүүлч, түүхч, Монгол хэл, нийгмийн ухааны багш    Төрийн байгууллагад           1-ээс доошгүй жил ажилласан  Удирдан зохион байгуулах, тооцоо судалгаа хийх чадвартай   
2 Ажлын алба  Мэргэжилтэн  Аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дэргэдэх Иргэний танхимын үйл ажиллагааг зохион байгуулах  ТЗ-5  1 Бакалавр буюу түүнээс дээш  Нийгмийн ухаан, эдийн засагч, эрх зүйч, нийгмийн ажилтан    Төрийн байгууллагад           1-ээс доошгүй жил ажилласан  Удирдан зохион байгуулах, тооцоо судалгаа хийх, ажлаа тайлагнах чадвартай  
3 Аймгийн Засаг даргын тамгын газар  Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтэс  Мэргэжилтэн  Мэдээлэл, сурталчилгаа өргөдөл хүсэлт   ТЗ-5 1 Баклавар болон түүнээс дээш Эрх зүйч, нийгмийн салбарын   Òºðèéí  захиргааны удирдлага Төрийн байгууллагад 1-ээс доошгүй жил  ажилласан Илтгэх, баримт бичиг боловсруулах, Компьютер, техник хэрэгсэлтэй ажиллах чадвартай  
4 Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс  Төрийн сангийн мэргэжилтэн  Төсвийн тухай хууль,Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль,Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр бараа материал худалдан авах тухай хууль болон түүнд нийцүүлэн гаргасан заавар,журмыг хэрэгжүүлэх ТЗ-5 1 Баклавар болон түүнээс дээш Нягтлан бодогч    Төрийн байгууллагад 5-аас доошгүй жил ажилласан  Хэрэглээний программууд дээр ажиллах чадвартай, хууль тогтоомжийн мэдлэгтэй  
5 Байгаль орчны  газар   Мэргэжилтэн Биологийн төрөл зүйл, мэдээллийн сан, сургалт сурталчилгаа   ТЗ-5 1 Баклавар болон түүнээс дээш Байгаль орчны салбарын    Төрийн байгууллагад  1-ээс доошгүй жил ажилласан байх Ой ус , ан ургамлын талаар зохих мэдлэгтэй Компьютерийн
зохих мэдлэгтэй
6 Боловсролын газар    Мэргэжилтэн  Математик  Физикийн сургалт ТЗ-5 1 Баклавар болон түүнээс дээш Математик Физикийн багш    Мэргэжлээрээ ажиллаж байсан Хүнтэй харилцах багаар ажиллах удирдан зохион байгуулах, хүнийг идэвхжүүлэх, манлайлах арга барил эзэмшсэн байх. Хэрэглээний программ дээр ажиллах, тухайн мэргэжлээр хөрвөж ажиллах арга зүйн зөвөлгөө өгөх чадвартай судалгааны  ажлын арга зүй эзэмшсэн
7 Мэргэжилтэн  Биеийн тамир, дуу хөгжийн сургалт ТЗ-5 1 Баклавар болон түүнээс дээш Биеийн тамир, дуу хөгжмийн багш    Мэргэжлээрээ ажиллаж байсан Хүнтэй харилцах багаар ажиллах удирдан зохион байгуулах, хүнийг идэвхжүүлэх, манлайлах арга барил эзэмшсэн байх. Хэрэглээний программ дээр ажиллах, тухайн мэргэжлээр хөрвөж ажиллах арга зүйн зөвөлгөө өгөх чадвартай судалгааны  ажлын арга зүй эзэмшсэн
8 Мэргэжлийн хяналтын газар  Дэд бүтэц,байгаль орчин,  уул уурхайн хяналтын хэлтэс  Хэмжилзүйн хяналтын улсын байцаагч  Хэмжил зүйн хяналт  ТЗ-6 1 Баклавар болон түүнээс дээш Цахилгаан, дулаан, механикийн  инженер    Мэргэжлээрээ ажиллаж байсан   Компьютерийн өргөн хэрэглээний  программ дээр ажилладаг, гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй,  Төрийн албаны болон байцаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг мөрддөг, авлига хүнд суртал ашиг, сонирхлын зөрчлөөс ангид байх 
9 Санхүү хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын хяналтын хэлтэс  Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн, улсын байцаагч  Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналт ТЗ-6 1 Баклавар болон түүнээс дээш Хүний их эмч, Эрүүл ахуйч    Мэргэжлээрээ ажиллаж байсан   Компьютерийн өргөн хэрэглээний  программ дээр ажилладаг, гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй, баримт бичиг боловсруулах, багаар ажиллах, хяналт шалгалт хийх чадвартай, харилцааны соёлтой, Монгол хэлбичгийн мэдлэгийн түвшин сайн байх Төрийн албаны болон байцаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг мөрддөг, авлига хүнд суртал ашиг, сонирхлын зөрчлөөс ангид байх 
10 Нийгмийн даатгалын хэлтэс Гурванбулаг сум   Нийгмийн даатгалын  байцаагч Нийгмийн даатгалын хуулийг  орон нутагт хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтийн биелэлтэнд  хяналт тавих ТЗ-5 1 Баклавар болон түүнээс дээш Нягтлан бодогч    Мэргэжлээрээ     2-оос доошгүй жил ажилласан байх Хэрэглээний программууд дээр ажиллах чадвартай, хууль тогтоомжийн мэдлэгтэй Ажлын ачаалал даах, илүү цагаар ажиллах, багаар ажиллах чадвартай байх
11 Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар    Мэргэжилтэн Орон сууц, нийтийн аж ахуйн асуудал  ТЗ-5 1 Дээд бакалавр  Дулаан, сантехникийн инженер    Мэргэжлээрээ ажиллаж байсан   Зургийн программ дээр ажиллах чадвартай  Англи хэлний зохих мэдлэгтэй 
12 Мэргэжилтэн Геодези зураг зүй  ТЗ-5  1 Дээд бакалавр  Кадастр, геодезийн инженер    Мэргэжлээрээ ажиллаж байсан   Autocad, arcis программ дээр ажиллах чадвартай  Англи хэлний зохих мэдлэгтэй 
13 Мэргэжилтэн Барилга угсралт, технологи ТЗ-5 1 Дээд бакалавр  Иргэний болон үйлдвэрийн барилгын инженер    Мэргэжлээрээ ажиллаж байсан   Зургийн программ дээр ажиллах чадвартай  Англи хэлний зохих мэдлэгтэй 
14 Мэргэжилтэн Байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлт  ТЗ-5 1 Дээд бакалавр  Түүхч, архивч, бусад    Мэргэжлээрээ ажиллаж байсан   Архивын программ дээр ажиллах чадвартай  Англи хэлний зохих мэдлэгтэй 
15 Татварын хэлтэс  Баян-Агт сум  Татварын улсын байцаагч  Улс, орон нутгийн төсвийн орлогыг бүрдүүлэх ТЗ-6 1 Баклавар болон түүнээс дээш Нягтлан бодогч, эдийн засагч   Мэргэжлээрээ ажиллаж байсан   Компьютерийн хэрэглээний программ дээр ажилладаг байх Англи, орос хэлний мэдлэгтэй байх 
16 Хишиг-Өндөр сум  Татварын улсын байцаагч  Улс, орон нутгийн төсвийн орлогыг бүрдүүлэх ТЗ-6 1 Баклавар болон түүнээс дээш Нягтлан бодогч, эдийн засагч   Мэргэжлээрээ ажиллаж байсан   Компьютерийн хэрэглээний программ дээр ажилладаг байх Англи, орос хэлний мэдлэгтэй байх 
17 Эрүүл мэндийн газар    Мэргэжилтэн Эрүүл мэндийн мэдээлэл, сургалт сурталчилгаа  ТЗ-5 1 Баклавар буюу түүнээс дээш Их эмч, Эрүүл мэндийн нийгмийн ажилтан , Арга зүйч    Мэргэжлээрээ ажиллаж байсан.  Харилцааны соёлтой, багаар ажиллах чадвартай, хэрэглээний программуудыг эзэмшсэн, бичиг баримт боловсруулах чадвартай байх. Монгол хэл бичгийн чадвар сайн байх  Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг мөрдөх
18     Мэргэжилтэн Яаралтай гамшгийн үеийн тусламж үйлчилгээ, осол гэмтэл, тандалт  ТЗ-5 1 Баклавар буюу түүнээс дээш Хүний их эмч    Мэргэжлээрээ ажиллаж байсан.  Харилцааны соёлтой, багаар ажиллах чадвартай, хэрэглээний программуудыг эзэмшсэн, бичиг баримт боловсруулах чадвартай байх. Монгол хэл бичгийн чадвар сайн байх  Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг мөрдөх
19 Статистикийн хэлтэс    Мэргэжилтэн  Мэдээ, тайлан  ТЗ-5 1 Баклавар буюу түүнээс дээш Статистикч, эдийн засагч, нягтлан бодогч    Мэргэжлээрээ 1-ээс доошгүй жил ажилласан  Хэрэглээний программууд дээр ажиллах чадвартай Багаар ажиллах, англи хэлний зохих мэдлэгтэй 
20 Хүүхэд гэр бүлийн  хөгжлийн хэлтэс    Мэргэжилтэн  Хүүхдийн оролцоо  ТЗ-5 1 Бакалавр буюу түүнээс дээш  Сэтгэл зүйч, Багш,  нийгмийн
 ажилтан
Хүүхдийн оролцоо, хөгжлийг дэмжих ажил үйлчилгээг зохион байгуулах чиглэлээр мэргэшсэн. Хүүхдийн эрхийн асуудлаар мэргэшүүлэх сургалт,семинарт хамрагдсан. Хүүхдийн хөгжлийн чиглэлээр  3-аас доошгүй жил ажилласан.  Англи хэлний зохих мэдлэгтэй, багаар ажиллах өөрийгөө илэрхийлэх ур чадвартай, Е технологи цахим орчин ажиллах мэдлэг ур чадвартай
Хүүхэдтэй ажиллах сонирхол,эв дүйтэй. 
21 Могод сум    Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч  Байгаль орчны тухай хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих  ТЗ-6 1 Бакалавр буюу түүнээс дээш  Ойн инженер, экологич, агнуур зүйч, гедрогеолгич, геологич      Хэрэглээний программ дээр ажиллах чадвартай  Англи, орос хэлний мэдлэгтэй байх 
22 Тэшиг сум    Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч  Байгаль орчны тухай хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих  ТЗ-6 1 Бакалавр буюу түүнээс дээш  Ойн инженер, экологич    

Газар хөдлөлтийг бүртгэх Булган станцад эрдэм шинжилгээний туслах ажилтан ажилд шалгаруулж авна

2014-02-24 18:19:12

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

·        Геофизикч, физикийн чиглэлээр их дээд сургууль төгссөн

·         Компьютерийн хэрэглээний программуудыг эзэмшсэн байх

·         Англи хэлний зохих мэдлэгтэй

·         Багаар ажиллах чадвар болон харилцааны соёл, хувийн зохион байгуулалт   сайтай

·         Тогтвор суурьшилтай ажиллах сонирхолтой

                Ажилд орохыг хүсэгч нь дараах бичиг баримтыг бүрдүүлж өгнө:

  • ТАХ-ийн анкет 
  • 1 хувь цээж зураг (3x4 хэмжээтэй, сүүлийн 6 сарын дотор авахуулсан байх)
  • Диплом болон мэргэжлийн үнэмлэхний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар
  • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
  • Нийгмийн даатгалын дэвтэрийн хуулбар

 

Материалыг 2014 оны 3 дүгээр сарын 30-аас өмнө доорх хаягаар

хүлээн авна.

“Газар хөдлөлтийг бүртгэх Булган станц”

Булган аймаг Булган сум 1-р баг

Утас:70342394, 99720034

Хуудас:  1  ( 5 мэдээ )

Та хэл бид хүргэе 7034-7034

Ил тод байдал

Санал асуулга

1. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны үнэлгээ

Үр дүнг харуулах

Вэб холбоос