Хууль зүйн хэлтэс

Зорилго, зорилт
Аймгийн Засаг даргад эрх зүйн өндөр мэргэжлийн зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлж, орон нутаг дахь хууль зүйн ажил үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд оршино ..дэлгэрэнгүй

Цэргийн штаб

Монгол улсын Засгийн газрын 2004 оны 3-дугаар сарын 17-ний өдрийн 51 дүгээр тогтоолоор Цэрэг иргэний хамгаалалтийн хэлтсийн байгалийн гамшигтай тэмцэх чиг үүргийг нь салган гагцхүү Батлан хамгаалах чиг үүргийг нь дагнуулан гүйцэтгүүлэхээр Цэргийн штаб болгон  Засаг даргын Тамгын газрын бүтцэд оруулснаар Монгол улсын Засгийн газрын 2004 оны 66 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Аймаг, нийслэл, дүүргийн цэргийн штабын дүрэм”-ийн дагуу үйл ажиллагаагаа явуулж байна. ..дэлгэрэнгүй

НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТСИЙН

 НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛТ:

Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс нь эрхэм зорилгынхоо хүрээнд дор дурдсан үйл ажиллагааны стратегийн зорилтыг хэрэгжүүлнэ.

..дэлгэрэнгүй

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАСАГ

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАСГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗОРИЛГО
Аймгийн хэмжээнд төр засгийн бодлого шийдвэрийн хэрэгжилтийг зохицуулах, бодлого боловсруулах үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, төлөвлөгөө, хөтөлбөр, төслийн хэрэгжилт үр дагаврыг үнэлэх замаар бүх байгууллага, удирдах, гүйцэтгэх  албан тушаалтаны үйл ажиллагааг сайжруулахад цаг тухай бүр мэдээллээр хангаж, мониторинг хийж ажиллахад оршино.
..дэлгэрэнгүй

ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН ХЭЛТСИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН ХЭЛТСИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

Тус хэлтэс нь 2008 онд Засгийн газрын 2008 онд 67 дугаар тогтоолын дагуу эдийн засгийн голлох салбар болох байгаль орчин, хүнс, хөдөө аж ахуй үйлдвэрлэл үйлчилгээ, худалдаа, газрын харилцаа, аялал жуучлал, дэд бүтэц хот байгуулалт, архитектур төлөвлөлт зэрэг асуудлаар аймгийн хэмжээний бодлого хөтөлбөр боловсруулах, хэрэгжилтийг зохицуулах чиг үүрэгтэй Хөгжлийн бодлогын хэлтэс нэртэйгээр зохион байгуулагдан үйл ажиллагаа явуулж байна ..дэлгэрэнгүй

САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТЭС

Хэлтсийн vйл ажиллагааны зорилго:
       Аймгийн төсвийн дунд хугацааны төсвийн төсөөлөл болон жилийн төсвийн төлөвлөгөөний төсөл боловсруулах, хэлэлцүүлэх, батлуулах, тeрийн сангийн  vйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах, аймаг сумын төрийн сангийн үйл ажиллагааны дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэх, орон нутгийн төсвийн болон орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт, тайлагналтыг зохион байгуулах,  улс, орон нутгийн төсвийн гvйцэтгэлийг цаг  хугацаанд нь тайлагнаж, аж ахуйн нэгж байгууллагын бvртгэл хөтлөлт, тайлан гаргалтыг сайжруулахад  оршино.
..дэлгэрэнгүй

ТӨРИЙН ЗАХИРГАА УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС

Бидний зорилго,үйл ажиллагааны чиглэл:
•Аймгийн хэмжээнд төрийн удирдлагын манлайллыг хэрэгжүүлэн, нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагааг боловсронгуй  болгох чиглэлээр бодлогын зөвлөгөө, дэмжлэгээр хангах
•Нутгийн захиргааны боловсон хүчний бодлогыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах , тэдгээрийг сургах, давтан сургах, төрийн албанд  сонгон шалгаруулах ажлыг зохион байгуулах
• Иргэдийн өргөдөл хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэх  ажлыг зохион байгуулах, түүнд судалгаа шинжилгээ хийх
•Төрийн байгууллагын үйл ажиллагаа болон түүний ил тод байдлыг хангах, төр иргэдийн холбоог бэхжүүлэх ажлын талаар захиргааны төв болон орон нутгийн удирдлага байгууллагад мэдээллээр үйлчлэх
..дэлгэрэнгүй

Архивын тасгийн танилцуулга

Булган аймгийн төрийн архивын эрхэм зорилго: Булган аймгийн бичиг соёл, түүхийн эрдэнэсийн сан болсон архивын баримт , тоон мэдээллийг эрчимжүүлж нэвтрүүлэх, архивын баримтыг хадгалах, хамгаалах, сэргээн засварлах , хальж гарсан баримт бичгийг судлан баяжуулах, түүнийг эрдэм шинжилгээний эргэлтэнд оруулах, олон нийтэд сурталчлах, хойч үедээ өвлүүлэх ажлыг удирдан зохион байгуулахад оршино. ..дэлгэрэнгүй

Та хэл бид хүргэе 7034-7034

Ил тод байдал

Санал асуулга

1. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны үнэлгээ

Үр дүнг харуулах

Вэб холбоос

Хандалт: 2552651

© 2013 он Булган аймгийн Засаг Даргын Тамгын газар