2014 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын 4-р улиралын тайлан

Дарж харах

Тайлан

Булган аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Худалдан авах ажиллагааны албаны 1-р улиралын тайлан

Дарж харах

Тайлан

Булган аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Худалдан авах ажиллагааны албаны 2-р улиралын тайлан

Дарж харах

Тайлан

Булган аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Худалдан авах ажиллагааны албаны 3-р улиралын тайлан

Дарж харах

Тайлан

Тендерт оролцосон аж ахуй нэгж байгууллагын мэдээлэл

Дарж харах

Мэдээлэл

Булган аймгийн 2016 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ерөнхий төлөвлөгөө

Дарж харах

Булган аймгийн 2016 оны бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тодотгосон төлөвлөгөө

Булган аймгийн 2016 оны бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах 1-р уилралын тайлан

Дэлгэрэнгүй

Булган аймгийн 2016 оны бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах 2-р уилралын тайлан

Дэлгэрэнгүй

Булган аймгийн 2016 оны бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах 3-р уилралын тайлан

Та хэл бид хүргэе 7034-7034

Ил тод байдал

Санал асуулга

1. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны үнэлгээ

Үр дүнг харуулах

Вэб холбоос

Хандалт: 2552489

© 2013 он Булган аймгийн Засаг Даргын Тамгын газар