Танилцуулга

Булган Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх хэрэгжүүлэгч агентлаг

Биеийн тамир, спортын газар

 

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Нийтийн  биеийн тамир, спортын сургалт дасгалжуулалтын үр өгөөжийг нэмэгдүүлж, хүүхэд залуучуудад бие бялдрын өв тэгш хүмүүжлийн цогц чадамжийг олгох

    Үйл   ажиллагааны   ñòðàòåãè зорилт:

  • Хүн амын эрүүл мэндийг бэхжүүлэх, биеийн тамир, чийрэгжүүлэлтийн арга  хэмжээг  өргөн хүрээтэй үр дүнтэй зохион байгуулах
  • Хувь хүн, хамт олон, хэсэг бүлгээрээ биеийн тамир, спортоор хичээллэх сэтгэл зүйн болоод материаллаг орчин нөхцлийг бүрдүүлэх
  • Хүн амын эрүүл мэндийг чийрэгжүүлэх үйлсэд хамт олны оролцоог дээшлүүлж идэвхи санаачлагыг дэмжин өрнүүлэх замаар хөдөлгөөний хомсдолоос сэргийлэх арга хэмжээг  эрчимжүүлэх
  • Сургалт  дасгалжуулалтыг шаардлагын түвшинд үр дүнтэй зохион байгуулах
  • Орон  нутагтаа орчин үеийн болоод үндэсний спортын төрлүүдээс түлхүү хөгжүүлэх бодлого барьж спортын ур чадвар сайтай тамирчдыг бэлтгэн бүс,  улс,  олон улсын чанартай уралдаан тэмцээнүүдэд амжилт гаргах

ÁÓËÃÀÍ ÀÉÌÃÈÉÍ ÁÈÅÈÉÍ ÒÀÌÈÐ,ÑÏÎÐÒÛÍ ÃÀÇÐÛÍ

Ò¯¯ÕÝÍ ÇÀÌÍÀËÀÀÑ

 

         1947 îíû Ñàéä íàðûí Ǻâëºëèéí äýðãýä Óëñûí áèåèéí òàìèð,  ñïîðòûí  õîðîî áàéãóóëàãäàõàä Àéìãèéí  çàõèðãààíû  ñî¸ëûí õýëòñèéí äýðãýä Áèåèéí òàìèðûí õýðýã ýðõëýõ õîðîî íýðòýé áàéãóóëàãäàí Óëààíáààòàð õîòûí Õºäºëìºð íèéãýìëýãò õàðúÿàëàãäàæ áàéñàí áàéíà.

         Ìîíãîëûí Áèåèéí òàìèð÷äûí  àíõäóãààð õóðëûí øèéäâýðýýð 1960 îíä Áóëãàí íèéãýìëýã, ÌÀÕÍ –ûí Òºâ Õîðîîíû Óëñ òºðèéí Òîâ÷îîíû 1979 îíû 02 äóãààð ñàðûí 04-íèé ºäðèéí 47 äóãààð òîãòîîëîîð Áèåèéí òàìèð, ñïîðòûí õîðîî, 1991 îíä Çàëóó÷óóäûí ñïîðòûí õîðîî,  1994 îíä Áèåèéí òàìèð, ñïîðòûí õîðîî áîëãîí ººð÷èëæ îëîí íèéòèéí áàéãóóëëàãààñ òºðèéí çàõèðãààíû  áàéãóóëëàãà áîëòëîî ºðãºæèí òýëæ ºíººã õ¿ðñýí áîë Ìîíãîë  Óëñûí   Çàñãèéí  ãàçðûí   2008 îíû  67  äóãààð òîãòîîëûí  4 äýõ çààëòûã  ¿íäýñëýí   Àéìãèéí  Çàñàã    äàðãûí  2009   îíû  04  ä¿ãýýð ñàðûí 10-íû ºäðèéí 116  Çàõèðàìæààð  Áèåèéí òàìèð, ñïîðòûí   ãàçàð áîëñîí áàéíà.

 

 

 

 

ÁÓËÃÀÍ ÀÉÌÃÈÉÍ ÑÏÎÐÒÛÍ ÎÐÄÎÍ

 

 

                              ÁÈÄÍÈÉ ÀÌÆÈËÒÓÓÄ

             ÌÁÀÒ-íèé ñïàðòàêèàäàä 1961, 1964, 1968, 1972 îíóóäàä àéìãóóäààñ óëñàä 1 áàéð 1975, 1983 îíóóäàä ÌÁÀÒ ñïàðòàêèàäàä 3 áàéð, ¯íäýñíèé áºõººð 1966, 1983, 2002 îíä 1 áàéð, õºíãºí àòëåòèêèéí òºð뺺ð 1983, 1984, 1985, 2007 îíóóäàä 1 áàéð, 1976îíû ÌÏÑÑïàðòàêèàäàä 2 áàéð, Õ¿¿õäèéí ñïîðòûí íààäàìä 2003 îíä 3 áàéð, 2007 îíä 6 áàéð, 2011 îíä 5 áàéð òóñ òóñ ýçýëñýí áîë öàíûí ñïîðòûí òºð뺺ð 15 óäàà ¿¿íýýñ íàñàíä õ¿ðýã÷äýä 2 óäàà ºñâºð ¿åä 13 óäàà ò¿ð¿¿ëæ áàéñàí áîë òýø¿¿ðèéí ñïîðòîîð 11 óäàà ÓÀØÒýìöýýíä áàãààðàà ò¿ð¿¿ëñýí àìæèëòûã ¿ç¿¿ëñýí áàéíà. Òóñ àéìãèéí òàìèð÷äààñ Ìîíãîë óëñûí Õºäºëìºðèéí áààòàð -1, Àðäûí áàãø -1 ãàâüÿàò òàìèð÷èí 7, ãàâüÿàò äàñãàëæóóëàã÷ -3, ÎÓÕÌ -43 òºðºí ãàðààä áàéíà. 

         Áèåèéí òàìèð, ñïîðòûí ãàçàð íü àæèë ¿éëñýýðýý  ººðèéí ñàëáàðûí õýìæýýíä áîëîí îðîí íóòãèéí õýìæýýíä àæèë ¿éëñýýðýý øàëãàð÷ äîîðõè àìæèëò ãàðãàæ áàéñàí áàéíà.                                                                                                                             

                                                                    

Орон нутагтаа: Óëñûí àâàðãà øàëãàðóóëàõ òýìöýýíèéã:                         

    1989 îíä  Òýø¿¿ðèéí ªñâºð ¿åèéí

    1990 îíä Ñàìáî áºõèéí Íàñàíä õ¿ðýã÷äèéí

          1990 îíä Øàòðûí Íàñàíä õ¿ðýã÷äèéí

          1996  îíä Òýø¿¿ðèéí  ªñâºð ¿åèéí

   1997 îíä Öàíûí ªñâºð ¿åèéí

   2001 îíä Òýø¿¿ðèéí ªñâºð ¿åèéí  / Õèøèã-ªíäºð ñóì /

   2004 îíä Òýø¿¿ðèéí ªñâºð ¿åèéí

   2006 îíä Õºíãºí àòëåòèêèéí ªñâºð ¿åèéí

   2009 îíä Öàíûí ªñâºð ¿åèéí ÓÀØÒ / Áóãàò ñóì /    òóñ òóñ àìæèëòòàé çîõèîí áàéãóóëàí ÿâóóëñàí áàéíà.

Бүтэц  зохион байгуулалт:Áèåèéí òàìèð ñïîðòûí ãàçàð íü àéìãèéí Çàñàã äàðãûí А/93 äóãààð çàõèðàìæààð á¿òýö, îðîí òîîã øèíý÷ëýí áàòàëæ Çàõèðãàà àæ àõóé, Íèéòèéí áèåèéí òàìèð, спорт, ñóðãàëò äàñãàëæóóëàëòûí àëáà ãýñýí 2 àëáàòàé, 22 ажилтантай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулан 2 дасгалжуулагчийг гэрээт ажилтнаар авч ажилуулан спорт уралдаан тэмцээн, нийтийн биеийн тамирын чиглэлээр үйл ажиллагаагаа ÿâóóëæ áàéíà.

 

 

 

 

Та хэл бид хүргэе 7034-7034

Ил тод байдал

Санал асуулга

1. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны үнэлгээ

Үр дүнг харуулах

Вэб холбоос

Хандалт: 2552424

© 2013 он Булган аймгийн Засаг Даргын Тамгын газар