Танилцуулга

Танилцуулга

Ìýðãýæëèéí õÿíàëòûí ãàçðûí äàðãà Á.Áàòáîëä

ÌЭНДЧИЛГЭЭ

Íóòãèéí íèéò èðãýä, áàéãóóëëàãà, àæ àõóéí íýãæ¿¿ääýý èðæ áóé 2014 îíû õàëóóí ìýíäèéã äýâø¿¿ëæ, áèäýíòýé ¿ðãýëæ îéð õàðèëöàà õîëáîîòîé ÿâæ, èðãýäèéí  ýð¿¿ë, àþóëã¿é îð÷èíä àìüäðàõ, ÷àíàðòàé á¿òýýãäýõ¿¿í, ¿éë÷èëãýý õýðýãëýõ íºõöëèéã á¿ðä¿¿ëýõ, õóóëü òîãòîîìæ, ñòàíäàðòûí õýðýãæèëòèéã ñàéæðóóëàõ ¿éëñýä õàìòðàí àæèëëàæ áàéäàãò òàëàðõàæ áàéãààãààà þóíû ºìíº õýëýõèéã õ¿ñ÷ áàéíà.

Ìýðãýæëèéí õÿíàëòûí áàéãóóëëàãà íü íèéãýì, õ¿íèé òîãòâîðòîé õºãæèë, áèçíåñèéí òààòàé îð÷èíã äýìæèæ, èðãýäèéí ýð¿¿ë, àþóëã¿é îð÷èíä àìüäðàõ, ÷àíàðòàé á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éë÷èëãýý õýðýãëýõ íºõöëèéã á¿ðä¿¿ëýõ ýðõýì çîðèëãîî Çàñãèéí ãàçðûí òîõèðóóëàã÷ àãåíòëàã, ¯íäýñíèé àþóëã¿é áàéäëûí òóñãàéëñàí ÷èã ¿¿ðýã á¿õèé áàéãóóëëàãûíõàà õóâüä íýð òºðòýé áèåë¿¿ëæ èðñýí.  

2010 îíä “Òºðèéí õÿíàëò øàëãàëòûí òóõàé” õóóëèíä íýìýëò ººð÷ëºëò îðæ, õÿíàëòûí õóóäàñ, óäèðäàìæèéí õ¿ðýýíýýñ õàëèõã¿éãýýð, ýðñäëèéí ¿íýëãýýíä ñóóðèëñàí õÿíàëò øàëãàëòûã õèéæ, ñèñòåìèéí õýìæýýãýýð õóóëü òîãòîîìæèéã áîëîâñðîíãóé áîëãîõ ýðõ ç¿éí; õÿíàëò øàëãàëòûí ¿éë àæèëëàãààíû; èðãýíèé íèéãýì, èðãýäèéí îðîëöîîã íýìýãä¿¿ëýõ; áàéãóóëëàãûí õºãæèë, ñî¸ëûí òºëºâøëèéí ÷èãëýë¿¿äýýð øèíý÷ëýëèéí áîäëîãî õýðýãæèæ ýõýëñýí.

Ìýðãýæëèéí õÿíàëòûí áàéãóóëëàãà ãýäýã áèåý äààñàí, õàðààò áóñ, õºíäëºíãèéí õÿíàëòûí íýãäñýí òîãòîëöîîã áèé áîëãîñîí íü îëîí óëñûí õýìæýýíä Ìîíãîëûí òóðøëàãà áîëæ ¿íýëýãäýæ 10 ãàðóé æèëèéí í¿¿ð ¿çëýý.

Øèíý÷ëýëèéí Çàñãèéí ãàçðààñ Ìýðãýæëèéí õÿíàëòûí áàéãóóëëàãûí íýð, á¿òýö, çîõèîí áàéãóóëàëòûã ººð÷ëºõ, çàðèì õÿíàëòûã ÿàìäóóä ðóó øèëæ¿¿ëýõ, öººëºõººð  áýëòãýë àæëûã ýð÷èìòýé ÿâóóëæ áàéíà.

2013 îíîîñ áàéãóóëëàãûí áîëîí ñàëáàðûí ñóðãàëò, çºâëºí òóñëàõ àæèë ¿éë÷èëãýý õèéæ, ìýäýýëýë, ñóðãàëò ñóðòàë÷èëãàà, ìýðãýæèë àðãà ç¿éí çºâëºãºº ºãºõºä õÿíàëò øàëãàëò õèéõýýñýý èë¿¿ èõ öàã çàðöóóëàõ áîëñîí.

 Ýðñäýëä ñóóðèëñàí õÿíàëò øàëãàëòààð òºëºâëºãººò øàëãàëòûí òîî öººðñºíòýé óÿëäàæ, ñóäàëãààãàà ã¿íçèéð¿¿ëýõ, áîëçîøã¿é àþóë, çºð÷뺺ñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ, áàéãóóëëàãà, àæ àõóéí íýãæ¿¿äèéí äîòîîä õÿíàëòûã ñàéæðóóëàõ àæëûí õýðýãöýý øààðäëàãà íýìýãäñýí ó÷èð îáúåêòóóäàà á¿ðýí õàìàðñàí õàðèëöàà ìýäýýëëèéí ñ¿ëæýý áèé áîëãîæ, àëñûí çàéí õÿíàëòûã òºëºâø¿¿ëýõ, òîðãîæ øèéòãýõ, õàðèóöëàãà òîîöîõûã óðüäàë áîëãîõã¿éãýýð øàëãàí òóñëàõ, çºâëºõ ÷èãëýëýýð ò¿ëõ¿¿ àíõààð÷ áàéíà.

Àíõäàã÷äûí ºëãèé Áóëãàí õàíãàé íóòãèéí Ìýðãýæëèéí õÿíàëòûí ãàçðûí õàìò îëîí áèä áóñàä àéìàã îðîí íóòàãò õýðýãæýýã¿é øèíýëýã àæëóóäûã ýõë¿¿ëæ, ººðèéí ãýñýí òîìú¸îëîë ãàðãàæ, ¿ð ä¿íòýé ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ èðñíèé çýðýãöýý, ºíãºðñºí 2012 îíû àæëûí ¿ç¿¿ëýëòýýðýý àéìàãòàà òýðã¿¿í áàéðàíä îðñîíäîî áàõàðõàëòàé áàéäàã. Óäàõã¿é 2013 îíû àæëûí ä¿í ãàðíà.      

Èðãýäèéí äóó õîîëîéã ñîíñîæ, õàìòàð÷ àæèëëàí îëîí íèéòèéí õÿíàëò, ¸ñ ç¿éòýé õÿíàëò,¿éë÷èëãýýãýý òºðèéí õÿíàëòòàé õîñëóóëàí ñàéæðóóëàõàä îíöãîé à÷ õîëáîãäîë ºã÷ àæèëëàæ áàéãàà áºãººä áèäíèé ¿éë àæèëëàãààíä íýýëòòýé, øóäàðãà, èë òîä çàð÷èì ¿éë÷èëæ, õóóëü òîãòîîìæ, ñòàíäàðòûí õýðýãæèëòòýé õîëáîîòîé àñóóäëààð ñîíèðõñîí á¿õèé ë àñóóëòàíä ò¿ðãýí øóóðõàé õàðèóëàõ, çºâëºí òóñëàõàä ìàíàé õààëãà ºäºð á¿ð íýýëòòýé áàéãààã õýëýõýä òààòàé áàéíà.

Áóëãàí÷óóääàà ñàðóóë ìýðãýí óõààí, ñàéí ¿éëñ, ýðäýì ìýäëýãèéí ¿íýò áàÿëàãèéã áýëýãëýäýã ýð¿¿ë ýíõ, çºâ ñýòãýë, àç æàðãàëààð ä¿¿ðýí ÿâæ, àæèë àìüäðàë íü ººäëºí äýâæèõèéí ºëçèéòýé åðººëèéã ºðãºí äýâø¿¿ëüå.

 

БАЙГУУЛЛАГЫН АЛСЫН ХАРАА

Хяналт шалгалтын арга зүй, технологийг сайжруулан хүний сайн сайхан амьдралын баталгаа болж ажиллахад оршино.

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРЫН ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Хууль тогтоомж, стандартын хэрэгжилтэнд тавих хяналтыг боловсронгуй болгох замаар зөрчлийг арилгах, иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах, чанартай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ хэрэглэх нөхцөл, нийгэм, хүний хөгжлийн таатай орчинг бүрдүүлэхэд туслах.

2013 ОНД ДЭВШҮҮЛСЭН ЗОРИЛТ

 1. Эрсдэл нь хэрхэн үнэлэгдэж, ангилагдснаас үл хамааран бүх объектын судалгааг баяжуулахын зэрэгцээ, аймгийн хэмжээнд хийгдсэн бүртгэлийн нэгдсэн сан, хяналт шалгалтын түүхийн талаарх бүртгэл, хяналтыг шинэ шатанд гаргах.
 2. Иргэд, олон нийтийн санаа бодлыг судалж, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, зөвлөн туслах, эрсдлийг бууруулах, арилгах чиглэлээр аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдтэй ойр ажиллаж, объект, байцаагчдын хооронд хоёр урсгал бүхий харилцаа мэдээллийн сүлжээ бий болгох.
 3. Улсын байцаагчид хяналтын чиглэл бүрээр аймгийн хэмжээнд салбарын нэгдсэн дүгнэлт гаргах чадвараа дээшлүүлэх.
 4. Хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох, ажил сайжруулахад улсын байцаагч бүрийн оролцоо идэвхийг нэмэгдүүлэх. 

БАЙГУУЛЛАГЫН БҮТЭЦ, БҮРЭЛДЭХҮҮН

Булган аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар нь Санхүү, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын, Эрүүл мэнд, боловсрол, хөдөө аж ахуй, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний, Дэд бүтэц байгаль орчин, уул уурхайн хяналтын  хэлтэс, захиргаа аж ахуй  гэсэн бүтэц, зохион байгууллалттайгаар  үйл ажиллагаа явуулж байна.

Тус газар нь дэргэдээ хими, нян судлал, таримал ургамал, үр хорио цээрийн 3 лабораторитой.

Манай байгууллага нь дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллаж байна.

 • Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга, Бүсийн улсын ахлах байцаагч   Б.Батболд
 • Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн О.Отгончимэг
 • Санхүү, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын хяналтын хэлтсийн дарга, Санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын ахлах байцаагч  Д.Сарангэрэл
 • Эрүүл мэнд, боловсрол, хөдөө ахуй, үйлдвэр үйлчилгээний хяналтын хэлтсийн дарга, Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч Д.Батпүрэв
 • Дэд бүтэц, байгаль орчин, уул уурхайн хяналтын хэлтсийн дарга, Барилгын техникийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Ү.Бямбасүрэн
 • Хүний нөөц, архив, бичиг хэргийн ажилтан У.Пунсалдулам
 • Нягтлан бодогч Н.Батчимэг
 • Лабораторийн эрхлэгч Н.Мөнхтуяа
 • Санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч Б.Баттулга
 • Санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч Ж.Оюун
 • Санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч М.Сэржмядаг
 • Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын хяналтын улсын байцаагч Д.Эрдэнэбаяр
 • Нийгмийн хамгааллын хяналтын улсын байцаагч Б.Баттөгс
 • Боловсрол, соёл урлагийн хяналтын улсын байцаагч Б.Хишигсүрэн
 • Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч Д.Ариунаа
 • Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч Ж.Баасанжав
 • Эм, биобэлдмэлийн хяналтын улсын байцаагч
 • Хүнсний чанар, аюулгүй байдлын хяналтын улсын байцаагч Т.Золбоо
 • Хүнсний чанар, аюулгүй байдлын хяналтын улсын байцаагч М.Мөнхгэрэл
 • Мал, амьтан хорио цээр, чанарын хяналтын улсын байцаагч Г.Одсүрэн
 • Мал, амьтан хорио цээр, чанарын хяналтын улсын байцаагч Б.Алтанбулаг
 • Ургамал хамгаалал, хорио цээр, чанарын хяналтын улсын байцаагч Б.Долгоржав
 • Ургамал хамгаалал, хорио цээр, чанарын хяналтын улсын байцаагч
 • Геологи, уул уурхайн техникийн хяналтын улсын байцаагч Т.Наранцацралт
 • Байгаль орчин, газрын харилцаа, геодези зураг зүйн хяналтын улсын байцаагч Х.Энхбаяр
 • Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч М.Амгалан
 • Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч П.Мэндсайхан
 • Авто тээврийн хяналтын улсын байцаагч Т.Хувьзаяа
 • Эрчим хүч, харилцаа холбооны хяналтын улсын байцаагч Б.Хонгорзул
 • Хэмжилзүйн хяналтын улсын байцаагч Г.Нарангэрэл
 • Химийн лабораторийн шинжээч Б.Болортуяа
 • Таримал ургамал, үр хорио цээрийн лабораторийн шинжээч Ж.Амаржаргал
 • Химийн лабораторийн лаборант Э.Баярмаа
 • Нян судлалын лабораторийн лаборант Д.Ганганцэцэг
 • Жолооч Н.Сүхбаатар
 • Жолооч И.Батбаатар
 • Үйлчлэгч Д.Оюундалай
 • Сахиул, жижүүр Ч.Нямсүрэн

Санхүү, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын хяналтын хэлтэс

 

Ìîíãîë óëñûí “Òºðèéí õÿíàëò øàëãàëòûí òóõàé” áîëîí ýäèéí çàñãèéí áóñàä õóóëèóäàä òóëãóóðëàí òºðèéí ºì÷иéí îðîëöîîòîé áîëîí îðîí íóòãèéí ºì÷èéí îðîëöîîòîé àæ àõóéí íýãæүүдийн ñàíõ¿¿ãèéí ¿éë àæèëëàãààíä øàëãàëò õèéæ, èëýðñýí çºð÷èë äóòàãäëûã çàñ÷, àðèëãàõ, ¿íýëýëò ä¿ãíýëò ºãºõ, “Íèéãìèéí õàëàìæèéí áàãö õóóëü”, “Нèéãìèéí äààòãàëûí òóõàé” õóóëü òîãòîîìæ, òýäãýýðèéã õýðýãæ¿¿ëýõòýé õîëáîотой òîãòîîë, øèéäâýðèéí õýðýãæèëò, íèéãìèéí õàìãààëëûí á¿õ òºðëèéí àðãà õýìæýýã ñàíõ¿¿æ¿¿ëýõýä çîðèóëñàí òºñºâ, çýýë, òóñëàìæ, òºñëèéí õºðºíãèéí çàðöóóëàëòûí áàéäàë, хºäºëìºðèéí õàðèëöàà, õºäºëìºðèéí àþóëã¿é àæèëëàãàà, ýð¿¿ë àõóéí õóóëü òîãòîîìæ, ñòàíäàðòûí áèåëýëòýä õÿíàëò òàâèõ çàìààð õºäºëìºðèéí õóóëü òîãòîîìæèéí õýðýãæèëòèéã õàíãóóëàõ, àæèëòíû õºäºëìºðëºõ õýâèéí íºõöëèéã á¿ðä¿¿ëýõ зорилт  тавин ажиллаж байна.

Тус хэлтэс нь санхүүгийн хяналт, нийгмийн даатгалын хяналт, нийгмийн хамгааллын хяналт, хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналт, хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны хяналт, хөдөлмөрийн хяналт гэсэн  чиглэлээр хяналт шалгалтыг явуулж байна.

Эрүүл мэнд, боловсрол, үйлдвэр үйлчилгээний хяналтын хэлтэс

Булган аймгийн нутаг дэвсгэрт Монгол улсын холбогдох хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих замаар иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах, орчны бохирдлоос хамгаалуулах, чанартай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хэрэглэх нөхцлийг бүрдүүлэх зорилт тавин ажиллаж байна.

Тус хэлтэс нь боловсрол, соёл, урлаг, эм, био бэлдмэл, эрүүл ахуй, халдвар хамгаалал, худалдаа нийтийн хоол, үйлдвэр, үйлчилгээ, мал үржил, мал эмнэлэг, газар тариалан, ургамал хамгаалал, хорио цээрийн гэсэн  чиглэлээр хяналт шалгалтыг явуулж, дээрх  чиглэлүүдээр гарсан хууль тогтоомж, түүнд нийцүүлэн гаргасан эрх зүйн акт, стандартын хэрэгжилтэнд хяналт тавих үндсэн чиг үүрэгтэй ажиллаж байна.

Дэд бүтэц, байгаль орчин, уул уурхайн хяналтын хэлтэс

Дэд бүтэц, байгаль орчин, геологи, уул уурхайн салбарт мөрдөгдөж байгаа Монгол улсын хууль тогтоомж, стандартын хэрэгжилтэнд төрийн захиргааны хяналтыг хэрэгжүүлэх замаар бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, технологийг чанд мөрдүүлэх, бизнесийн ялгаваргүй, таатай орчин бий болгох, байгалийн баялаг, хүрээлэн буй орчны хамгаалалт, нөхөн сэргээлтийг идэвхжүүлж, иргэдийг аюулгүй, эрсдэлгүй орчинд амьдрах, дээрх чиглэлээр зөрчил дутагдал гаргахгүй байх нөхцлийг бүрдүүлэх чиг үүрэгтэй ажилладаг.

Тус хэлтэст барилгын техникийн хяналт, эрчим хүч, харилцаа холбоо, хэмжил зүй, авто тээвэр, байгаль орчин, газрын харилцаа, геодези зураг зүй, геологи, уул уурхай гэсэн чиглэлээр хяналт шалгалтыг явуулж, дээрх чиглэлүүдээр хяналт тавьж ажиллаж байна.

Ëàáîðàòîðè

 

Ëàáîðàòîðè íü 5 óäàà èòãýìæëýãäñýí. /2002 îí, 2004 îí, 2006 îí, 2010 îí, 2013 он/

Өмнөх итгэмжлэлээр 42 бүтээгдэхүүнд 256 үзүүлэлтээр шинжилгээ хийх эрхтэй байсан бол 2010 îíä 51 бүтээгдэхүүнд 319 үзүүлэлтээр хими, нян судлалын шинжилгээ хийхээр 3 æèëèéí õóãàöààòàé итгэмжлэгдñэí. Энэ нь хими, нян судлалын чиглэлээр нийтдээ 9 бүтээгдэхүүнд 63 үзүүлэлтээр нэмэгдсэн байна.

2012 онд Стандарт хэмжилзүйн хэлтсийн таримал ургамал, үр хорио цээрийн лабораторийг нэгтгэн үйл ажиллагаа явуулж байна.

Шинжилгээний ажилд нэвтрүүлсэн орчин үеийн аргууд

Шинжилгээний ажилд нэвтрүүлсэн орчин үеийн аргын хувьд нÿí ñóäëàëûí ÷èãëýëýýð: RIDA COUNT íÿí ñóäëàëûн ò¿ðãýâ÷èëñýí øèíæèëãýýíèé àðãûã õºãö 캺ãºíöºðèéí áîëîí  õ¿íñíèé íÿí ñóäëàëûí шинжилгээнд RIDA CHECK ãадаргуугийн ариун цэврийг тодорхойлох хурдавчилсан тестèéí àðãûã тус тус ашиглаж байгаа ба хèìè, õîð ñóäëàëûí ÷èãëýëýýð: Àþóëã¿é áàéäëûí ¿ç¿¿ëýëòýýñ àôëàòîêñèí, ДÎÍ, îõðàòîêñèí, хлор органик пåñòèöèä, фосфор органик пåñòèöèä, ìåëàìèí çýðãèéã НҮХ, Elisa-ийн аргаар тодорхойлж байна.

Захиргаа аж ахуй

Тус газрын Захиргаа аж ахуйн хамт олон нь хүний нөөц, хууль эрх зүй, сургалт, сурталчилгаа, мэдээ судалгаа, хамтын ажиллагаа, дотоод ажил, санхүү, аж ахуй, архив, албан хэрэг хөтлөлт зэрэг чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг.

Ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах, хүний нөөцийн чадавхийг сайжруулах замаар хяналт шалгалтын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, байгууллагын ажлыг жигд хэвийн явуулах нөхцлийг бүрдүүлэн ажиллаж байна.

Байгууллагын байршил: Булган аймгийн Булган сумын 5 дугаар баг Л.Энэбишийн гудамж Мэргэжлийн хяналтын газар /Хуучин Цагдаагийн газрын байр/

Холбоо барих утас: 70342960, 70342096

E-mail: p_bu@inspection.gov.mn

Сул орон тоо: Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлын хяналтын улсын байцаагч,

                          Ñàíõ¿¿ãèéí хяналт шалгалтын улсын áàéöààã÷,

                          Ургамал , хорио цээр, чанарын хяналтын улсын байцаагч /Газар тариалангийн хяналтын/

Та хэл бид хүргэе 7034-7034

Ил тод байдал

Санал асуулга

1. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны үнэлгээ

Үр дүнг харуулах

Вэб холбоос

Хандалт: 2546420

© 2013 он Булган аймгийн Засаг Даргын Тамгын газар