Танилцуулга

Òîâ÷ òàíèëöóóëãà:

Ìàíàé ñóì íü Õ¯II çóóíû äóíä ¿å 1690 îíîîñ Ò¿øýýò õàí àéìãèéí Áèøðýëò ã¿íèé /Áàðóóí ã¿íèé/ õîøóó íýðòýé áàéãóóëàãäñàí. Àðäûí õóâüñãàëûí äàðàà 1924 îíä çàñàã çàõèðãààíû ººð÷ëºëòººð “Áîãäõàí” óóëûí àéìãèéí Àâçàãà õàéðõàí óóëûí õîøóó 1931 îíîîñ Àâçàãà õàéðõàí ñóì íýðòýéãýýð çàñàã çàõèðãààíû 10 ãàðóé íýãæèéí çîõèîí áàéãóóëàëòòàé àíõ áàéãóóëàãäñàí ò¿¿õòýé. 1931 îíîîñ Àðõàíãàé àéìàãò, 1934 îíîîñ Òºâ àéìàãò тус тус харъяалагдаж байгаад 1938 îíд анхдагчдын өлгий нутаг Áóëãàí àéìàã áàéãóóëàãäàí 1959 îíîîñ  Булган аймгийн Õèøèã-ªíäºð ñóì áîëсон.

Òóñ ñóì íü 245.500 ãà ãàçàð íóòàãòàé, 13.2 îð÷èì õóâü íü îé, 86.8 õóâü íü тал õýýð эзэлдэг ãàçàð ç¿éí 2 á¿ñýä õàìààðäàã áà Îðõîí, Á¿ðýãõàíãàé, Äàøèí÷èëýí, Ãóðâàíáóëàã, Ìîãîä ñóìäóóäòàé 78184.7 êì ãàçðààð õèëëýäýã, íèéñëýëýýñ 300 êì, àéìãèéí òºâººñ 70 êì àëñëàãäñàí, Засаг захиргааны анхан шатны 5 нэгжтэй. Үүний 4 нь МАА-н, 1 нь сумын төвийн 1 баг юм. 2012 îíû æèëèéí ýöñèéí хүн, малын òîîëëîãоор 1018 өрхөд 3104 хүн тоологдсоны  сумын төвд 417 ºðõèéí 1227, хөдөөгийн багт 601 өрхөд 1877 ба 1547 эрэгтэй, 1557 эмэгтэй,  õ¿í àìòàé, адуу 15611, үхэр 12052, хонь 85427, ямаа 60182 нийт 173272 толгой мал тоологдсон. Дэд бүтэц харьцангуй сайн хөгжсөн, өндөр хүчдлийн òºâëºðñºí öàõèëãààí сүлжээ, ºíäºð õóðäíû шилэн кабель, èíòåðíåòýä õîëáîãäñîí, хөдөлгөөнт холбооны Моби-Ком, Жи мобайль, Скайтель, Юнителийн сүлжээтэй тус аймгийн урд бүсийн òîìîîõîí ñóì юм.

Òóñ ñóìàíä Èðãýäèéí Һ뺺ëºã÷äèéí Õóðàë ò¿¿íèé òýðã¿¿ëýã÷èä, Çàñàã äàðãà ò¿¿íèé Òàìãûí ãàçàð, Ýðäýìòýí çîõèîë÷ Ø.Ãààäàìáûí íýðýìæèò á¿ðýí äóíä ñóðãóóëü, Ýõ, õ¿¿õäýä ýýëòýé Ñóì äóíäûí õ¿í ýìíýëýã, “Õ¿¿õäýä ýýëòýé” Áóëãàí àéìãèéí àíõíû Óëñûí òýðã¿¿íèé “Áÿëçóóõàé” öýöýðëýã, Ìýäýýëýë ñî¸ëûí òºâ çýðýã òºð òºñâèéí áàéãóóëëàãà, ÕÀÀÍ, Хадгаламж áàíêóóä, ÌîáèÊîì, Þíèòåëü, Æè ìîáèëü, Скайтель, Öàõèëãààí õîëáîîíû ¿éë÷èëãýý, Ýðäýíýò Áóëãàíû Öàõèëãààí Ò¿ãýýõ Ñ¿ëæýýíèé ñàëáàð íýãæ, Ïåòðîâèñын ØÒÑ, Àðèóí-Õàéðõàí, ×óõàë òàëñò, Гүүми-Хишиг-Өндөр, Баярт тал-Агро зэрэг ÕÕÊ, Áýðýí øàðãà, Áóìàí ñ¿ðýã, Ãàííàðàí ìàë ýìíýëýã¿¿ä çýðýã íèéò 10 ãàðóé Àæ àõóéí íýãæ¿¿ä ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áàéíà.

Та хэл бид хүргэе 7034-7034

Ил тод байдал

Санал асуулга

1. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны үнэлгээ

Үр дүнг харуулах

Вэб холбоос

Хандалт: 2552641

© 2013 он Булган аймгийн Засаг Даргын Тамгын газар