2018 оны орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө

  • .

  • 2018-01-11

  • 358

2018 оны орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөдэлгэрэнгүй . .

2017 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө

  • .

  • 2017-04-07

  • 3

Аймгийн төсвөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээний жагсаалт

2016 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө

  • .

  • 2017-04-07

Аймгийн төсвөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээний жагсаалт

Хуудас:  1  (нийт 3 мэдээ )

Булган 80-н жил