2021 оны төсөвт өөрчлөлт орууллаа.

 • .

 • 2021-07-30

       Монгол Улсад Ковид-19 халдварын тархалт нэмэгдэж, урьдчилан тооцох боломжгүй  нөхцөл байдал үүсч, ард иргэдийн эрүүл мэнд, орлогыг хамгаалахад чиглэсэн зайлшгүй шаардлагатай нэмэлт санхүүжилт хийх цаг үеийн шаардлага үүссэн тул Улсын Их Хурлын 2021.07.07-ны өдрийн хуралдаанаар Монгол улсын төсвийг тодотгон баталсны дагуу “Төсвийн тухай” хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.2.1 дэхь заалтын дагуу Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2021 оны төсөвт тодотгол хийж өөрчлөн баталлаа. 

2020 оны төсөвт өөрчлөлт орууллаа

 • .

 • 4

Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны 8 дугаар сарын 29-ний өдрийн хуралдаанаар Монгол улсын төсвийг тодотгон баталсантай холбоотойгоор аймгийн ИТХ-ын 7 дахь удаагийн сонгуулийн XV хуралдаанаар төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2020 оны төсөвт тодотгол хийж өөрчлөн баталлаа. 

2018 ОНЫ БАТЛАГДСАН ТӨСӨВТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

 • .

 • 2018-12-07

Төсвийн тухай хуулийн 57 дугаар зүйлийн 57.3 дахь хэсэг, 42 дугаар зүйлийн 42.2.2 дахь заалтыг үндэслэн орон нутгийн төсвийн байгууллага, тусгай зориулалтын шилжүүлгийн байгууллагуудад үүсэхээр тооцоологдож байгаа урсгал зардлын өр төлбөрийг хөтөлбөр хооронд шилжүүлэн зохицуулалт хийж барагдуулахаар аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын ээлжит аравдугаар хуралдаанаар хэлэлцүүлэн төсөвт өөрчлөлт хийлээ.

Булган аймгийн 2017 оны төсвийн тодотгол

 • .

 • 2017-12-16

 • 2

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит зургаадугаар хуралдаанаар аймгийн Төсвийн Ерөнхийлөн Захирагчийн 2017 оны төсвийг тодотгон баталлаа. Аймгийн 2017 оны төсвийн орлого, зарлагын нийт дүн 51.9 тэрбум төгрөг байна. Аймгийн төсвийн орлогод татварын орлогоор 16.5 тэрбум, татварын бус орлогоор 0.6 тэрбум, тусламжийн орлогоор 31.3 тэрбум, оны эхний үлдэглээс 3.6 тэрбум төгрөг төвлөрүүлэхээр байгаа бол цалин, нийгмийн даатгалын шимтгэлийн зардалд 24.6 тэрбум, бараа үйлчилгээний зардалд 25.4 тэрбум, хөрөнгө оруулалт, тоног төхөөрөмж, их засварын зардал 3.6 тэрбум төгрөг зарцуулахаар баталлаа. 2017 онд аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангаас сумын орон нутгийн хөгжлийн санд олгох орлогын шилжүүлэг 567.5 сая, аймгийн төсвөөс сумын төсөвт олгох санхүүгийн дэмжлэгийг 4570.1 сая, сумдад олгох тусгай зориулалтын шилжүүлэг 27735.1 сая төгрөг байна.

2017 оны төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн тодотгосон төсөв

 • .

 • 2017-05-30

 • 2

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит дөрөвдүгээр хуралдаанаар аймгийн Төсвийн Ерөнхийлөн Захирагчийн 2017 оны төсвийг тодотгон баталлаа.
Аймгийн 2017 оны төсвийн орлого, зарлагын нийт дүн 50.3 тэрбум төгрөг байна. Аймгийн төсвийн орлогод татварын орлогоор 16.5 тэрбум, татварын бус орлогоор 0.6 тэрбум,  тусламжийн орлогоор 30.6 тэрбум, оны эхний үлдэглээс 2.7 тэрбум төгрөг төвлөрүүлэхээр байгаа бол  цалин, нийгмийн даатгалын шимтгэлийн зардалд  24.9 тэрбум, бараа үйлчилгээний зардалд 22.2 тэрбум, хөрөнгө оруулалт, тоног төхөөрөмж, их засварын зардал 3.6 тэрбум төгрөг зарцуулахаар баталлаа.
2017 онд аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангаас сумын орон нутгийн хөгжлийн санд олгох орлогын шилжүүлэг 567.5 сая, аймгийн төсвөөс сумын төсөвт олгох санхүүгийн дэмжлэгийг 3916.2 сая, сумдад олгох тусгай зориулалтын шилжүүлэг 26833.6 сая төгрөг байна.

2016 оны төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн тодотгосон төсөв

 • .

 • 2017-04-07

Хуудас:  1  (нийт 6 мэдээ )

Булган 80-н жил