Булган аймгийн 2018 оны төсөв

  • .

  • 2017-12-16

  • 3

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит зургаадугаар хуралдаанаар аймгийн Төсвийн Ерөнхийлөн Захирагчийн 2018 оны төсвийг хэлэлцэн баталлаа. Аймгийн 2018 оны төсвийн орлого, зарлагын нийт дүн 54.2 тэрбум төгрөг байна. Аймгийн төсвийн орлогод татварын орлогоор 17.9 тэрбум, татварын бус орлогоор 0.5 тэрбум, тусламжийн орлогоор 32.9 тэрбум, оны эхний үлдэглээс 2.8 тэрбум төгрөг төвлөрүүлэхээр байгаа бол цалин, нийгмийн даатгалын шимтгэлийн зардалд 25.3 тэрбум, бараа үйлчилгээний зардалд 26.8 тэрбум, хөрөнгө оруулалт, тоног төхөөрөмж, их засварын зардал 3.8 тэрбум төгрөг зарцуулахаар баталлаа. 2018 онд аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангаас сумын орон нутгийн хөгжлийн санд олгох орлогын шилжүүлэг 948.9 сая, аймгийн төсвөөс сумын төсөвт олгох санхүүгийн дэмжлэгийг 4066.1 сая, сумдад олгох тусгай зориулалтын шилжүүлэг 28072.9 сая төгрөг байна.

2016 оны төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн батлагдсан төсөв

  • .

  • 2017-04-07

2017 оны төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн батлагдсан төсөв

  • .

  • 2017-04-07

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит гуравдугаар хуралдаанаар аймгийн Төсвийн Ерөнхийлөн Захирагчийн 2017 оны төсвийг хэлэлцэн баталлаа.
Аймгийн 2017 оны төсвийн орлого, зарлагын нийт дүн 49.2 тэрбум төгрөг байна. Аймгийн төсвийн орлогод татварын орлогоор 16.4 тэрбум, татварын бус орлогоор 0.6 тэрбум,  тусламжийн орлогоор 30.9 тэрбум, оны эхний үлдэглээс 1.3 тэрбум төгрөг төвлөрүүлэхээр байгаа бол  цалин, нийгмийн даатгалын шимтгэлийн зардалд  24.5 тэрбум, бараа үйлчилгээний зардалд 22.2 тэрбум, хөрөнгө оруулалт, тоног төхөөрөмж, их засварын зардал 2.5 тэрбум төгрөг зарцуулахаар баталлаа.
2017 онд аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангаас сумын орон нутгийн хөгжлийн санд олгох орлогын шилжүүлэг 655.6 сая, аймгийн төсвөөс сумын төсөвт олгох санхүүгийн дэмжлэгийг 3660.1 сая, сумдад олгох тусгай зориулалтын шилжүүлэг 26758.3 сая төгрөг байна.

Хуудас:  1  (нийт 3 мэдээ )

Булган 80-н жил