Мэдээ

ОРОН НУТАГТ ШИНЭ ТЕХНОЛОГИ БОЛОН НОГООН ТЕХНОЛОГИЙГ ДЭМЖИХ ТӨСЛИЙН ОРЛОГО-БОРЛУУЛАЛТ, ӨРТӨГ-ЗАРДЛЫН ЗАГВАР

Булган 80-н жил