Мэдээ

ОРОН НУТАГТ ШИНЭ ТЕХНОЛОГИ БОЛОН НОГООН ТЕХНОЛОГИЙГ ДЭМЖИХ ТӨСЛИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАД ХЭРХЭН БЭЛТГЭХ ЗАГВАР

Булган 80-н жил