Мэдээ

Авлигатай тэмцэх газар Булган аймагт ажиллаж байна

Авлигатай тэмцэх газар манай аймагт ажиллаж байна. 

 

Авлигын эсрэг хууль тогтоомж, Авлигатай тэмцэх газрын үйл ажиллагааг сурталчлан таниулах,  хувийн хэвшил, төрийн бус байгууллага, иргэдийн төлөөллийг хамруулсан уулзалт, ярилцлага хийх, сургалт, сурталчилгаа явуулах, тэдгээрийн санал хүсэлтийг сонсох, гомдол мэдээлэл хүлээн авах зэрэг иргэдэд чиглэсэн соён гэгээрүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулах юм.

Авлигатай тэмцэх газрын ажлын хэсэг нь удирдамжийн хүрээнд 21 аймагт дор дурдсан хүрээнд ажиллана:

  • Иргэд, олон нийт;
  • Хувийн хэвшил, иргэний нийгэм, хэвлэл мэдээллийн байгууллага;
  • Баг, сумын иргэд;
  • Иргэний танхим, ЭБАТ;
  • Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал (Ажлын алба), Засаг даргын Тамгын газар;
  • Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл.

Дараахь арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ:

Орон нутгийн удирдлагатай уулзалт зохион байгуулж, хэрэгжүүлэх арга хэмжээг танилцуулах, үйл ажиллагаанд татан оролцуулах;

Иргэдэд чиглэсэн уулзалт, хэлэлцүүлэг, өдөрлөг зохион байгуулах;

АТГ-аас 2018, 2019 онд хүргүүлсэн ЗӨВЛӨМЖ-ийн хэрэгжилттэй газар дээр нь танилцах, дүн шинжилгээ хийх;

Иргэдэд чиглэсэн сургалт зохион байгуулах;

Авлигатай тэмцэх газрын үйл ажиллагааг сурталчлан таниулах;

Орон нутгийн иргэдтэй бичил уулзалт, ярилцлага (нийтийг хамарсан буюу ганцаарчилсан) зохион байгуулах;

Гомдол, мэдээлэл хүлээн авах “110” тусгай дугаар-ын утсыг сурталчлан таниулах;

Гомдол, мэдээлэл хүлээн авах, шаардлагатай тохиолдолд газар дээр нь шийдвэрлэх, зөвлөгөө мэдээллээр хангах;

Авлигын нөхцөл байдал болон АТГ-аас эрхлэн гүйцэтгэдэг судалгааны үр дүнгийн талаар танилцуулга хийх;

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлөөс “Авлигын гэмт хэрэг, авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх” чиглэлээр хийсэн ажилтай танилцах зэрэг ажлуудыг зохион байгуулах юм. 

Өнөөдөр /2019.10.31/ төрийн албан хаагчдад зориулсан сургалт зохион байгуулсан бол үдээс хойш 14.00 цагаас иргэдтэй уулзахаар төлөвлөөд байна. 

нутгийн өөрөө удирдах болон нутгийн захиргааны байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтнуудад тусгайлсан сургалт зохион байгуулах (сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулж батлуулсан байх);

орон нутгийн телевиз, сонин зэрэг хэвлэл, мэдээллийн байгууллагын ажилтнууд, сэтгүүлчдэд Авлигатай тэмцэх газрын олон нийттэй харилцах бодлогын чиглэлээр уулзалт, ярилцлага зохион байгуулах, мэдээлэл өгөх, хамтран ажиллах цаашдын харилцааг үүсгэх.

Булган 80-н жил