Бүртгэл

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

 1. УБ-03 өргөдлийн маягт
 2. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалтын хуудас
 3. Үүсгэн байгуулах шийдвэр тогтоол, хурлын проткол /Хуулийн этгээдийн нэр, Гишүүдийн нэр, тоо, удирдлага, эрхлэх үйл ажиллагаа хөрөнгийн төрөл, хэмжээ хаяг/
 4. Хуулийн этгээдийн дүрэм /Хуульд нийцсэн байх/
 5. Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагч, гишүүн, удирдлагын анкет, зураг, иргэний Үнэмлэхний хуулбар
 6. Харилцах данс нээх, хаах мэдэгдэл
 7. Улсын тэмдэгтийн хураамж-44000₮ Төрийн банк: 120000104636Нэрийн баталгаажуулалтын үнэ 500₮ Төрийн банк: 120000085567
 8. Лавлагааны үнэ-5000 төгрөг /120000104636/
 9. Нэмэлт өөрчлөлтийн хурамж-10000 төгрөг Төрийн банк-120000104636
 10. Эхлэлтийн баланс  Хөрөнгийн жагсаалт /Хөрөнгийн баталгаажуулалт/
 11. Татварын хэлтсийн ТБ-04 маягт бусад

Булган 80-н жил