Бүртгэл

ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛД УРЬДЧИЛСАН ТЭМДЭГЛЭЛ ХИЙЛГЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ

Бүртгэх хугацаа: Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш ажлын 3 хоногт багтаан бүртгэнэ.
Бүртгэх нэгж: Тухайн эд хөрөнгийн оршин байгаа аймаг, сум, дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлтэс
Бүрдүүлэх зүйлс:
Өв залгамжлагч, худалдан авагчийн эрх ашгийг хамгаалах зорилгоор эрхийн улсын бүртгэлд Урьдчилсан тэмдэглэл хийж болно.
•  Урьдчилсан тэмдэглэл хийлгэх хүсэлтийг өмчлөгч, худалдан авагч эрхийн улсын бүртгэлийн албанд хамтран гаргах ба хүсэлтэд худалдан авагч болон өмчлөгчийн хооронд байгуулсан гэрээг нотариатаар гэрчлүүлж хавсаргана.
•  Бүртгүүлэхийг хүссэн өргөдөл
•  Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
•  Мэдүүлэг бөглөнө.
•  Эрхийн улсын бүртгэлийн тусгай тэмдэглэл, Урьдчилсан тэмдэглэлийг хүчингүй болгоход үнэ төлбөргүй. Мэдүүлэгт дээр дурьдсан нотлох баримтууд болон үйлчилгээний хураамж тушаасан баримтыг хавсарган хүлээлгэн өгч, буцах хуудас /тасалбар/ авна.
Шийдвэрлэх хугацаа: энгийн
Бүртгэлийн хураамж: Үйлчилгээний хураамж: Энгийн 5.000 төгрөг
Банкны нэр: Төрийн банк
Байгууллагын нэр: Улсын Бүртгэлийн хэлтэс
Дансны дугаар: 120000085567

Булган 80-н жил