Бүртгэл

ГЭРЛЭЛТ ЦУЦАЛСНЫ БҮРТГЭЛ

(Шүүхийн журмаар гэрлэлт цуцлалт)
Бүртгэх хугацаа: 10хоногийн дотор
Бүртгэх нэгж: Гэрлэлтээ шүүхийн журмаар цуцлуулсан иргэд оршин суугаа газрынхаа, эсхүл гэрлэлтээ бүртгүүлсэн сум, дүүргийн улсын бүртгэлийн асуудал хариуцсан нэгж, ажилтанд гэрлэлт цуцлуулсныг бүртгүүлнэ.
Бүрдүүлэх баримт бичгийн нэр: Дараах бүрдүүлбэр байна. Үүнд:
•    1.Өргөдөл
•    2.Шүүхийн шийдвэр
•    3.Гэрлэлтийн гэрчилгээ, архивын лаввлагаа
•    4.Иргэний үнэмлэх эх хувь, хуулбар
Бүртгэлийн хураамж: 2500 төгрөг
Банкны нэр: Төрийн банк
Байгууллагын нэр: Булган аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс
Дансны дугаар: 120000085580

Булган 80-н жил