Бүртгэл

ГЭРЛЭЛТ СЭРГЭЭСНИЙ БҮРТГЭЛ

(Захиргааны журмаар гэрлэлт цуцлалт)
Бүртгэх хугацаа: 30хоногийн дотор
Бүртгэх нэгж: Гэрлэгчид өргөдлөө оршин суугаа газрынхаа сум, дүүргийн улсын бүртгэлийн асуудал хариуцсан нэгж, ажилтанд бүртгүүлнэ.
Бүрдүүлэх баримт бичгийн нэр: Дараах бүрдүүлбэр байна. Үүнд:
•    1.Өргөдөл (гэрлэлтээ цуцлуулахаар харилцан зөвшөөрсөн, төрсөн, үрчлэн авсан 18¬ хүртэлх насны хүүхэдгүй бөгөөд эд хөрөнгийн маргаангүй тухай өргөдөлд тусгах)
•    2.Гэрлэлтийн гэрчилгээ, архивын лавлагаа
•    3.18 хүртэлх насны хүүхэдгүй тухай оршин суугаа газрынхаа баг, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
•    4.Иргэний үнэмлэх эх хувь, хуулбар
Жич: Захиргааны журмаар гэрлэлт цуцлахад гэрлэгчдийг биеэр байлцуулна. Гэрлэгчдийн хэн нэг нь хүндэтгэн үзэх шалтгааны улмаас уг ажиллагаанд оролцох боломжгүй бол өөрийнхөө байхгүйд гэрлэлт цуцлахыг зөвшөөрч нотариатаар гэрчлүүлсэн өргөдлийг үндэслэн 30 хоногийн дотор гэрлэлтийн цуцална.
Бүртгэлийн хураамж: 2500 төгрөг(нөхөр, эхнэр хамт.)
Банкны нэр: Төрийн банк
Байгууллагын нэр: Булган аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс
Дансны дугаар: 120000085580

Булган 80-н жил