Бүртгэл

ЭЦЭГ ТОГТООСНЫ БҮРТГЭЛ

Бүртгэх нэгж: Эцэг, эх, хүүхдийн оршин суугаа газрын сум, дүүргийн улсын бүртгэлийн асуудал хариуцсан нэгж, ажилтанд бүртгүүлнэ.
Бүрдүүлэх баримт бичгийн нэр: Дараах бүрдүүлбэр байна. Үүнд:
•    1.Эцэг, эхийн өргөдөл
•    2.Иргэний үнэмлэх эх хувь, хуулбар
•    3.Эцэг, эхийн гэрлэлтийн баталгаа
•    4.Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ, архивын лавлагаа
•    5.7-оос дээш насны хүүхдийн хүсэлт
Жич: Эцэг, эх, 7-оос дээш насны хүүхэд биеэр байлцана.
Шийдвэрлэх хугацаа: өдөрт нь
Бүртгэлийн хураамж: 2500 төгрөг
Банкны нэр: Төрийн банк
Байгууллагын нэр: Булган аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс
Дансны дугаар: 120000085580 /Төрсний гэр/үнэ хуучин -2500

Булган 80-н жил