Бүртгэл

ГЭРЛЭЛТИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ДАХИН ОЛГОЛТЫН БҮРТГЭЛ

Бүртгэх нэгж: Иргэний оршин суугаа газрын сум, дүүргийн улсын бүртгэлийн асуудал хариуцсан нэгж, ажилтанд бүртгүүлнэ.
Бүрдүүлэх баримт бичгийн нэр: Дараах бүрдүүлбэр байна. Үүнд:
•    1.Өргөдөл
•    2.Иргэний баримтын төв архивын газрын лавлагаа (гэрлэлтийн бүртгэлийн лавлагаа авах)
Шийдвэрлэх хугацаа: өдөрт нь
Бүртгэлийн хураамж: 5000 төгрөг
Банкны нэр: Төрийн банк
Байгууллагын нэр: Булган аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс
Дансны дугаар: 120000085580

Булган 80-н жил