Бүртгэл

ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХНИЙ ЛАВЛАГАА ОЛГОХ

Бүртгэх нэгж: Иргэний оршин суугаа газрын хороооны улсын бүртгэгч олгоно.
Бүрдүүлэх баримт бичгийн нэр: Дараах бүрдүүлбэр байна. Үүнд:
•    1.Иргэн өөрт байгаа регистрийн дугаартай баримт бичигтэй ирэх
Жич:Төрийн үйлчилгээний автоматмашинаас зааврын дагуу лавлагаа авч болно.
Шийдвэрлэх хугацаа: өдөрт нь
Бүртгэлийн хураамж: 5000 төгрөг
Банкны нэр: Төрийн банк  
Байгууллагын нэр: Булган аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс
Дансны дугаар: 120000085580 /Иргэний 8 төрлийн лавлагаа-1000/

Булган 80-н жил