Бүртгэл

БАЙНГЫН ОРШИН СУУГАА ХАЯГИЙН ЛАВЛАГАА ОЛГОХ

Бүртгэх нэгж: Иргэний оршин суугаа газрын хороооны улсын бүртгэгч олгоно.
Бүрдүүлэх баримт бичгийн нэр: Дараах бүрдүүлбэр байна. Үүнд:
1.Иргэний үнэмлэх
Жич: Төрийн үйлчилгээний автомат машинаас зааврын дагуу лавлагаа авч болно.
Шийдвэрлэх хугацаа: өдөрт нь
Бүртгэлийн хураамж: үнэгүй
Биеийн давхцахгүй өгөгдлийн бүртгэл (гарын хурууны хээ)

Булган 80-н жил