Бүртгэл

БИЕИЙН ДАВХЦАХГҮЙ ӨГӨГДЛИЙН БҮРТГЭЛ

(16 нас хүрсэн, иргэний шинэчилсэн бүртгэлд хамрагдаагүй иргэн, Монгол Улсын харъяат болсон, харъяалалаа сэргээсэн иргэн)
Бүртгэх нэгж: Иргэний оршин суугаа газрын сум, дүүргийн улсын бүртгэлийн асуудал хариуцсан нэгж, ажилтан бүртгэнэ.
Бүрдүүлэх баримт бичгийн нэр: Дараах бүрдүүлбэр байна. Үүнд:
16 нас хүрсэн иргэний шинэчилсэн бүртгэлд хамрагдаагүй иргэд
•    1.Төрсний гэрчилгээ
•    2.Эцэг, эхийн иргэний үнэмлэхний хуулбар
Хуучин иргэний үнэмлэх авч байсан иргэдийн хувьд
•    1.Төрсний гэрчилгээний хуулбар
•    2.Хуучин иргэний үнэмлэхний хуулбар
Биеийн давхцахгүй өгөгдлийн бүртгэлд хамрагдснаар иргэний цахим үнэмлэх шинээр олгогдоно.
Шийдвэрлэх хугацаа: ажлын 5 хоног
Банкны нэр: Төрийн банк
Бүртгэлийн хураамж: 15000 төгрөг (Дансны дугаар: 120000318908)
Байгууллагын нэр: Булган аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс
Тэмдэгтийн хураамж: 3300 төгрөг (Дансны дугаар: 120000318908)
Байгууллагын нэр: Булган аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтэс

Булган 80-н жил