Бүртгэл

ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХ ДАХИН ОЛГОХ

(нас тогтоолгосон, овог, эцгийн нэр, нэр өөрчилсөн, регистрийн дугаар өөрчилсөн, дүр төрх өөрчлөгдсөн, хүйс өөрчлөгдсөн, иргэний үнэмлэхийн хүчинтэй байдал алдагдсан, гээгдүүлсэн, үрэгдүүлсэн тохиолдолд)

Бүртгэх нэгж: Иргэний оршин суугаа газрын сум, дүүргийн улсын бүртгэлийн асуудал хариуцсан нэгж, ажилтан бүртгэнэ.
Бүрдүүлэх баримт бичиг:
•    1.Бүртгэлийн хураамж төлсөн баримт
•    2.Тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт
Жич: Иргэний үнэмлэхийг гээгдүүлсэн тохиолдолд торгуулийн хэмжээг хяналтын улсын байцаагч тогтооно. Торгууль төлөх дансны дугаар 2611009483
Шийдвэрлэх хугацаа: ажлын3 хоног
Бүртгэлийн хураамж: 15000 төгрөг (Дансны дугаар: 120000318908)
Байгууллагын нэр: булган аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс
Тэмдэгтийн хураамж: 3300 төгрөг (Дансны дугаар: 120000104648/
Тэмдэгтийн хураамж: 5000 төгрөг /Дансны дугаар: 120000104648/
Байгууллагын нэр: Булган аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс

Булган 80-н жил