Төрийн үйлчилгээ

ТАТВАР ТӨЛӨХ ДАНС

Д/д Банк Дансны эзэмшигчийн нэр Банкин дахь татварын орлогын
Дансны нэр Дансны дугаар
1 Төрийн банк Булган аймгийн ТХ Бу. ААНОАТ 120000424759
2 Төрийн банк Булган аймгийн ТХ Бу. Автын АБТ 120000424776
3 Төрийн банк Булган аймгийн ТХ Бу. АТӨЯХАТ 120000424792
4 Төрийн банк Булган аймгийн ТХ Бу. Газрын төлбөр 120000424832
5 Төрийн банк Булган аймгийн ТХ Бу. Газрын ҮХЭХАТ 120000424829
6 Төрийн банк Булган аймгийн ТХ Бу. НӨАТ 120000424768
7 Төрийн банк Булган аймгийн ТХ Бу. Суутган-1 120000424784
8 Төрийн банк Булган аймгийн ТХ Бу. ҮХЭХАТ 120000424810
9 Төрийн банк Булган аймгийн ТХ Баянагт сум Бу. Хог хаягдлын хураамж 120100086831
10 Төрийн банк Булган аймгийн ТХ Баяннуур сум Бу. Хог хаягдлын хураамж 120200051460
11 Төрийн банк Булган аймгийн ТХ Бугат сум Бу. Хог хаягдлын хураамж 120300076705
12 Төрийн банк Булган аймгийн ТХ Булган сум Бу. Хог хаягдлын хураамж 120000430686
13 Төрийн банк Булган аймгийн ТХ Бүрэгхангай сум Бу. Хог хаягдлын хураамж 120500075227
14 Төрийн банк Булган аймгийн ТХ Гурванбулаг сум Бу. Хог хаягдлын хураамж 120600138481
15 Төрийн банк Булган аймгийн ТХ Дашинчилэн сум Бу. Хог хаягдлын хураамж 120700119499
16 Төрийн банк Булган аймгийн ТХ Могод сум Бу. Хог хаягдлын хураамж 120800081819
17 Төрийн банк Булган аймгийн ТХ Орхон сум Бу. Хог хаягдлын хураамж 120900081395
18 Төрийн банк Булган аймгийн ТХ Рашаант сум Бу. Хог хаягдлын хураамж 121000111661
19 Төрийн банк Булган аймгийн ТХ Сайхан сум Бу. Хог хаягдлын хураамж 121100127389
20 Төрийн банк Булган аймгийн ТХ Сэлэнгэ сум Бу. Хог хаягдлын хураамж 121200117265
21 Төрийн банк Булган аймгийн ТХ Тэшиг сум Бу. Хог хаягдлын хураамж 121300115246
22 Төрийн банк Булган аймгийн ТХ Хангал сум Бу. Хог хаягдлын хураамж 121400054820
23 Төрийн банк Булган аймгийн ТХ Хишиг-Өндөр сум Бу. Хог хаягдлын хураамж 121500141090
24 Төрийн банк Булган аймгийн ТХ Хутаг-Өндөр сум Бу. Хог хаягдлын хураамж 121600163614
25 Төрийн банк Булган аймгийн ТХ Хялганат сум Бу. Хог хаягдлын хураамж 121700095866

Булган 80-н жил