Төрийн үйлчилгээ

ЦАХИМААР ТОДОРХОЙЛОЛТ АВАХ

Цахимаар тодорхойлолт авах

e-Tax.mta.mn

сайтруу хандаж нэвтрэх хэсгийг бөглөн ороод тодорхойлолт цэсээр орж холбогдох мэдээллээ бөглөөд хэвлэж авна.

Энэхүү цахим хуудаснаас хэвлэж авсан тодорхойлолт нь QR кодтой байх бөгөөд Татварын албан ёсны тодорхойлолт мөн болно.

Булган 80-н жил