Төрийн үйлчилгээ

АМИНЫ ХАШАА БОЛОН ЗУСЛАНГИЙН ЗОРИУЛАЛТТАЙ ГАЗАР БАТАЛГААЖУУЛАХ ТАЛААР

Төрөл: Газар эзэмших эрх баталгаажуулах

Баталгаажуулах хугацаа: 15-60 жил

Газар эзэмших, ашиглах эрх баталгаажуулах этгээд: 18 нас хүрсэн Монгол улсын иргэн, Улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн аж ахуйн нэгж, байгууллага, Төрийн байгууллага.

Бүрдүүлэх баримт бичиг:

  1. Иргэний өргөдөл / Өргөдөлд газрын байршил, талбайн хэмжээ, холбоо барих утас зэргийг заавал тусгана./
  2. Амины хашааны зориулалтаар хүсэлт гаргах бол хорооны Засаг даргаас тодорхойлолт авах
  3. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
  4. Газрын кадасрын зураг
  5. Газрын төлбөрийн тооцооны баримтын хуулбар
  6. Ойн болон усны хамгаалалттай зурвас газарт бол Байгаль орчны дүгнэлт гаргуулж хавсаргах

Шийдвэрлэх хугацаа: 30 хоногийн дотор

Хураамж: Гэрчилгээний үнэ 3000 /суман/ 5000 аймагт төгрөг /иргэн/   ААНБ 5000 суманд аймагт 10000

Кадастрын зургийн үнэ 2500 төгрөг

Банкны нэр: Төрийн сан банк

Байгууллагын нэр: Булган аймгийн ГХБХБГ

Дансны дугаар: 100040029002

Булган 80-н жил