Авлигын эсрэг үйл ажилгаа

Авлигатай тэмцэх, шударга ёс, ил тод байдлыг хангах 2016 оны үйл ажиллагааны тайлан

  • .

  • 2017-03-06

Авлигатай тэмцэх, шударга ёс, ил тод байдлыг хангах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг тайлагнаж, хугацаанд нь хүргүүллээ.

Хуудас:  1  (нийт 1 мэдээ )

БУЛГАН АЙМГИЙН 2017 оны ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДАЛ