Авлигын эсрэг үйл ажилгаа

Авлигатай тэмцэх, шударга ёс, ил тод байдлыг хангах 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

  • .

  • 2017-03-06

Авлигатай тэмцэх, шударга ёс, ил тод байдлыг хангах 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг Тамгын газрын даргаар батлуулан хэрэгжилтийг зохион байгуулж, хуулийн хугацаанд тайлагнасан. 

Хуудас:  1  (нийт 1 мэдээ )

Булган 80-н жил