Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мөрөөр авсан арга хэмжээ

Булган 80-н жил