Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мөрөөр авсан арга хэмжээ

Сумдад ажилласан тухай

 • .

 • 2019-11-01

Сумдын Засаг даргын Тамгын газарт ажилласан тухай

Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жилийн 3 дугаар улирлын хэрэгжилт

 • .

 • 2019-11-01

 • 1

Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жилийн 3 дугаар улирлын хэрэгжилт

Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жилийн 2 дугаар улирлын хэрэгжилт

 • .

 • 2019-11-01

Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жилийн 2 дугаар улирлын хэрэгжилт

Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жилийн 1 дүгээр улирлын хэрэгжилт

 • .

 • 2019-11-01

Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жилийн 1 дүгээр улирлын хэрэгжилт

Булган аймгийн ХААНМСҮТ-д санхүүгийн хяналт шалгалт хийсэн дүнгийн тухай

 • .

 • 2017-12-11

 • 1

Дашинчилэн сумын Цэцэрлэгт төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт хийсэн тухай

 • .

 • 2017-12-11

СЭЛЭНГЭ СУМЫН ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГТ САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН ТУХАЙ

 • .

 • 2017-12-11

СЭЛЭНГЭ СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН ТУХАЙ

 • .

 • 2017-12-11

СЭЛЭНГЭ СУМЫН СОЁЛЫН ТӨВД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН ТУХАЙ

 • .

 • 2017-12-11

 • 1

СЭЛЭНГЭ СУМАНД САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН ТУХАЙ

 • .

 • 2017-12-11

СЭЛЭНГЭ СУМЫН БҮРЭН ДУНД СУРГУУЛЬД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН ТУХАЙ

 • .

 • 2017-12-11

БУГАТ СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН ТУХАЙ

 • .

 • 2017-12-11

Хуудас:  1   2  (нийт 21 мэдээ )

Булган 80-н жил