Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ

2016 оны гэрээний биелэлтийн дүн

БУЛГАН АЙМГИЙН 2016 ОНЫ ОНЦЛОХ 10 ҮЙЛ ЯВДАЛ

БҮТЭЭЛЧ БУЛГАН-''БАЯН ДАШ ХАЙРХАН'' ХХК