• Төсөв

  • -

  • Батлагдсан төсөв

Аймгийн Төсвийн Ерөнхийлөн Захирагчийн 2017 оны төсөв

..буцах

2017 оны төсөв

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит гуравдугаар хуралдаанаар аймгийн Төсвийн Ерөнхийлөн Захирагчийн 2017 оны төсвийг хэлэлцэн баталлаа.

Аймгийн 2017 оны төсвийн орлого, зарлагын нийт дүн 49.2 тэрбум төгрөг байна. Аймгийн төсвийн орлогод татварын орлогоор 16.4 тэрбум, татварын бус орлогоор 0.6 тэрбум,  тусламжийн орлогоор 30.9 тэрбум, оны эхний үлдэглээс 1.3 тэрбум төгрөг төвлөрүүлэхээр байгаа бол  цалин, нийгмийн даатгалын шимтгэлийн зардалд  24.5 тэрбум, бараа үйлчилгээний зардалд 22.2 тэрбум, хөрөнгө оруулалт, тоног төхөөрөмж, их засварын зардал 2.5 тэрбум төгрөг зарцуулахаар баталлаа.

2017 онд аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангаас сумын орон нутгийн хөгжлийн санд олгох орлогын шилжүүлэг 655.6 сая, аймгийн төсвөөс сумын төсөвт олгох санхүүгийн дэмжлэгийг 3660.1 сая, сумдад олгох тусгай зориулалтын шилжүүлэг 26758.3 сая төгрөг байна.

Та хэл бид хүргэе 7034-7034

Ил тод байдал

Санал асуулга

1. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны үнэлгээ

Үр дүнг харуулах

Вэб холбоос

Хандалт: 1644525

© 2013 он Булган аймгийн Засаг Даргын Тамгын газар