• Булган

  • -

  • Зар мэдээ

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

..буцах

1.    Булган аймгийн Засаг даргын тамгын газар нь тус аймгийн Ойн нөхөрлөлүүдийн ойн санд ой зохион байгуулалт хийж гүйцэтгэх гүйцэтгэгчийг сонгох зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

 

Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь Булган аймгийн хэмжээнд ОЙН САНГ ГЭРЭЭГЭЭР ЭЗЭМШИЖ БУЙ НӨХӨРЛӨЛҮҮДИЙН ОЙН САНД ОЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ажлыг гүйцэтгэх ñóäàëãààны ажил нь дор дурьдсан ажлуудаас бүрдэнэ. Үүнд:

 

-          Ойн нөхөрлөлүүдийн ойн санд ойн сангийн нөөцийг тогтоох ,

-          Ой зохион байгуулалт хийлгэх нөхөрлөлүүдэд ойн зохион байгуулалтын материалыг ашиглах талаар сургалт, сурталчилгаа хийх

-          Ойн менежментийн төлөвлөгөөг 1, 3 жилээр боловсруулах аргачлалыг заах

Тус  аймгийн Булган, Орхон, Хутаг-Өндөр, Сэлэнгэ, Тэшиг, Бугат, Хангал, Сайхан, Бүрэгхангай сумдын шинээр байгуулагдсан ойн нөхөрлөлүүдийн  171400 га талбайд ой зохион байгуулалтын ажлыг хийж гүйцэтгэх.

 

 

¹

 

Àæëûí íýð, òîäîðõîéëîëò

 

Òîî, õýìæýý

Íèéë¿¿ëýõ õóâààðü

 õîéø / äîëîî õîíîã, ñàðààð/

1

Бэлтгэл ажил

171.4 ìÿí. ãà

2015-09-01 – 2015-09-07

2

 Õýýðèéí ñóäàëãàà

171.4 ìÿí. ãà

2015-09-07 – 2015-10-07

3

Ìýäýý ìàòåðèàë áîëîâñðóóëàëòûí àæèë

171.4 ìÿí. ãà

2015-10-07  -  2014-10-22

4

Îé çîõèîí áàéãóóëàëòûí àæëûн тайлан, зураг, таксацын бичлэгийг õ¿ëýýëãýí ºãºõ

171.4 ìÿí. ãà

2015-10-22 – 2015-11-01

 

2.    Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох дараах мэдээллийг ирүүлнэ. Үүнд:

       -Ойн сангийн бүртгэл тооллого, ой зохион байгуулалтын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрөлтай байх / хуулбарыг нотариатаар батлуулж ирүүлэх /

-          Сүүлийн 2 жилийн санхүүгийн тайланг аудитын дүгнэлтийн хамт /2013, 2014/

-          Сүүлийн 2 жилийн  туршлагын мэдээлэл /Ижил төстэй ажлыг гэрээгээр гүйцэтгэсэн ажлын гэрээний хуулбар/; /2013, 2014/

-          2-оос дээш баг байх бөгөөд  баг тус бүр  4-5 хүний бүрэлдэхүүнтэй байна. /1 багт ойн инженер-2, ургамал судлаач-2/ диплом, мэргэжлийн гэрчилгээний хуулбарыг нотариатаар батлуулж ирүүлэх

3.    Бусад нэмэлт шаардлага;

Дараах үндсэн тоног төхөөрөмжийг ажлыг гүйцэтгэх хугацаанд  (өөрийн, түрээслэх, хөлслөн авах г.м.) бэлэн байлгах шаардлагатай.  Үүнд:  [тоног төхөөрөмжийг жагсаана]

  - Хээрийн хайгуул судалгааны ажилд ашиглах  авто  машин, улсын бүртгэлийн гэрчилгээ

  -  Хээрийн хайгуул судалгааны үед ашиглах таксацын багаж хэрэгсэл

  - Материал боловсруулалтын үед ашиглах компьютер,  дагалдах  тоног төхөөрөмж, программ хангамж

   - Өөрийн аж ахуйн нэгжийн зохиосон программ хангамжаар ой зохион байгуулалтын ажлын мэдээг боловсруулж болох ба уг программ хангамж нь  îäîî àøèãëàãäàæ áàéãàà îéí ìýäýýëëèéí ñàíãèéí ïðîãðàììä (DBF ºðãºòãºëòýé)  õºðâºõ áîëîìæòîé áàéх

 

4.    Сонирхсон этгээд мэдүүлгээ дор дурдсан хаягаар 2015 оны 07 сарын 20-ны өдрийн 12 цаг 00 минутын дотор ирүүлнэ үү.

 

 

Булган аймгийн Засаг даргын дэргэдэх

Худалдан авах ажиллагааны алба

 

 

Хаяг: Булган аймгийн Засаг даргын тамгын газар, 1 давхарт 106 тоот өрөө, мэргэжилтэн Д.Ариунжаргал

Утас: 70343259, 99540646

 

Та хэл бид хүргэе 7034-7034

Ил тод байдал

Санал асуулга

1. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны үнэлгээ

Үр дүнг харуулах

Вэб холбоос

Хандалт: 1808803

© 2013 он Булган аймгийн Засаг Даргын Тамгын газар